Hoe wordt een nalatenschap verdeeld?

Wanneer duidelijk is wie de erfgenamen zijn en wat de omvang van de nalatenschap is, wat de schulden, legaten en eventuele legitieme vorderingen zijn, kunnen de erfgenamen overgaan tot verdeling van de nalatenschap.

Alle erfgenamen dienen de waarde van hun aandeel in de nalatenschap in geld of goederen te ontvangen. De erfgenamen verschillen echter vaak van mening over de waarde van de goederen. In dat geval dient in eerste instantie gekeken te worden of er in onderling overleg tot een regeling kan worden gekomen. Mocht dat niet het geval zijn, dan zal de rechter de verdeling, dan wel de wijze waarop er verdeeld dient te worden, moeten vaststellen. Wij kunnen u zowel in dit overleg als bij een procedure bij de rechtbank van deskundige bijstand voorzien. 
 

Ga terug naar het overzicht