Algemene voorwaarden

Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin is opgenomen dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Een exemplaar van deze algemene voorwaarden kunt u hier in pdf vorm downloaden.

1. Toepasselijkheid

1.1 Bierman Advocaten B.V. (handelsnaam Bierman Advocaten) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te (4003 AZ) Tiel, aldaar kantoorhoudende aan de Laan van Westroijen 4, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 84841087 en heeft als doel het uitoefenen van een rechtspraktijk.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten (waaronder alle aanvullende, gewijzigde en/of vervolgopdrachten) die aan Bierman Advocaten worden gegeven en de daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende rechtsverhoudingen.

1.3 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. Bij enig verschil van inhoud, strekking of interpretatie is de Nederlandse tekst bepalend.          

2. Opdracht 

2.1 Opdrachtnemer is altijd Bierman Advocaten en nimmer een natuurlijk persoon, een rechtspersoon en/of enige andere derde die direct of indirect betrokken is/zijn geweest bij de dienstverlening van Bierman Advocaten, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Eventuele vorderings- en/of verhaalsrechten met betrekking tot de diensten van Bierman Advocaten of anderszins worden aldus uitsluitend uitgeoefend tegen Bierman Advocaten en niet tegen deze verbonden personen. Deze verbonden personen kunnen mede een beroep op deze bepaling doen.

2.2 Bierman Advocaten bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd.

2.3 Artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek (BW), dat een regeling bevat ingeval opdracht is verleend met het oog op een persoon die met de opdrachtnemer of in zijn dienst een beroep of een bedrijf uitoefent, wordt uitgesloten. Eveneens wordt artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, uitgesloten.

2.4 De opdrachtgever is degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht.

2.5 Bierman Advocaten neemt door aanvaarding van de opdracht een inspanningsverbintenis op zich. Bierman Advocaten voert de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uit. Niet wordt ingestaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

2.6 De opdrachtgever dient alle voor behandeling van de opdracht noodzakelijke gegevens en informatie aan Bierman Advocaten te verschaffen. Indien hieraan niet wordt voldaan, is Bierman Advocaten gerechtigd tot opschorting van de uitvoering of de neerlegging van de opdracht. Tot deze noodzakelijke gegevens behoren de ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vereiste identificatiegegevens.

2.7 De opdrachtgever dient Bierman Advocaten onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die van belang zijn voor de uitvoering van de opdracht. Voorts staat de opdrachtgever in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de aan Bierman Advocaten verstrekte gegevens en informatie.

3. Honorarium 

3.1 Bierman Advocaten behoudt zich het recht voor om overeengekomen tarieven periodiek aan te passen.

3.2 Naast het tarief wordt de opdrachtgever aan Bierman Advocaten verschuldigd de verschotten, die bestaan uit te specificeren kosten, zoals griffierechten, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten, taxatiekosten, vertaalkosten, kadasterkosten, dataroomkosten, getuigengelden, kosten uittreksels en dergelijke en kantoorkosten, welke kosten op een percentage van het tarief vastgesteld kunnen worden.

4. Declaraties 

4.1 Door het verlenen van de opdracht en de aanvaarding daarvan door Bierman Advocaten, aanvaardt de opdrachtgever aansprakelijkheid voor de voldoening van de met betrekking tot de opdracht verzonden declaraties.

4.2 De opdrachtgever is aan Bierman Advocaten een voorschot verschuldigd op het aan haar toekomende, indien en voor zover door Bierman Advocaten ter zake een voorschot in rekening wordt gebracht.

4.3 Bierman Advocaten is gerechtigd gedurende de uitvoering van de opdracht tussentijds te declareren.

4.4 Indien de opdracht door meer dan één opdrachtgever wordt verstrekt, zijn de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen uit hoofde van de opdracht jegens Bierman Advocaten.

4.5 De betalingstermijn van declaraties is veertien dagen na factuurdatum.

4.6 Het bestuur van de Stichting Derdengelden Bierman Advocaten te Tiel is – zolang dit bestuur tevens deel uitmaakt van het bestuur van Bierman Advocaten – steeds bevoegd opdracht te verstrekken tot overboeking van saldi van de opdrachtgever aan Bierman Advocaten ter voldoening van hetgeen Bierman Advocaten ten titel van tarief, verschotten, kantoorkosten en daarover verschuldigde omzetbelasting toekomt.

4.7 De opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat Bierman Advocaten geen werkzaamheden verricht in het kader van de door de overheid gefinancierde rechtshulp en dat, wil de opdrachtgever voor dergelijke rechtshulp in aanmerking komen, hij zich tot een kantoor dient te wenden dat deze rechtshulp wel verstrekt. Informatie hierover kan ingewonnen worden bij de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org).

5. Beëindiging werkzaamheden, opschorting, klachten

5.1 Zowel Bierman Advocaten als de opdrachtgever kunnen de opdracht opzeggen. De opdrachtgever kan dit te allen tijde doen. Bierman Advocaten is gerechtigd de opdracht op te zeggen wegens verandering van omstandigheden van dien aard dat van Bierman Advocaten redelijkerwijs niet langer kan worden gevergd verdere werkzaamheden te verrichten. Dat laatste is onder meer het geval indien sprake is van een breuk in de vertrouwensrelatie tussen Bierman Advocaten en de opdrachtgever en indien door opdrachtgever in strijd wordt gehandeld met de bepalingen van de overeenkomst van opdracht (waaronder deze algemene voorwaarden).

5.2 Indien een declaratie dan wel een voorschot als bedoeld in artikel 4.2, na afloop van de betalingstermijn en ondanks schriftelijke aanmaning tot betaling van de zijde van Bierman Advocaten, niet wordt voldaan, kan de uitvoering van de opdracht worden beëindigd of opgeschort. Van een dergelijke beëindiging of opschorting zal de opdrachtgever direct schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

5.3 Klachten over declaraties en prestaties van Bierman Advocaten dienen binnen één maand na het moment waarop kennisgenomen werd of redelijkerwijs kennisgenomen had kunnen worden van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven, te worden ingediend. Op klachten over de dienstverlening van Bierman Advocaten is de kantoorklachtenregeling van Bierman Advocaten van toepassing.

5.4 Het indienen van een klacht ontheft een klager niet van de verplichting tot tijdige voldoening van declaraties en laat het bepaalde in artikel 5.1 onverlet.

6. Rente en incassokosten 

6.1 Indien de opdrachtgever de declaratie niet binnen de betalingstermijn voldoet, is de declaratie per direct opeisbaar en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is en zonder dat een beroep op opschorting en/of verrekening is toegestaan. Vanaf dat moment is de opdrachtgever aan Bierman Advocaten de wettelijke rente verschuldigd. Rechtspersonen en personen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf zijn de wettelijke handelsrente verschuldigd.

6.2 Daarnaast is de opdrachtgever ingeval van verzuim aan Bierman Advocaten buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het volledige openstaande factuurbedrag, berekend overeenkomstig de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Indien in de werkzaamheden die worden verricht ter uitvoering van de aan Bierman Advocaten verstrekte opdracht één of meer fouten worden gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aan Bierman Advocaten aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van verzekeraar is. Bierman Advocaten is in concrete gevallen steeds bevoegd een lagere aansprakelijkheidslimiet overeen te komen.

7.2 Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien Bierman Advocaten aansprakelijk is voor de fouten van ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

7.3 Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt eveneens indien Bierman Advocaten haar diensten heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.

7.4 Deze aansprakelijkheidsbeperking is mede gemaakt ten behoeve van de aan Bierman Advocaten verbonden natuurlijk personen die voor haar werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest (al dan niet als werknemer), rechtspersonen en/of enige andere derden die direct of indirect betrokken zijn geweest bij de dienstverlening van Bierman Advocaten, zodat deze personen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.

7.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt iedere rechtsvordering van de opdrachtgever op Bierman Advocaten, indien deze rechtsvordering niet binnen één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de opdrachtgever met de schade en met Bierman Advocaten als de daarvoor aansprakelijke rechtspersoon bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, is ingesteld. In ieder geval verjaart iedere rechtsvordering tien jaar na het plaatsvinden van de gebeurtenis die aanleiding kan zijn tot die rechtsvordering.

8. Elektronische dossiers en archivering

8.1 Bierman Advocaten kan besluiten het dossier voor de opdrachtgever digitaal te voeren.

8.2 Nadat de opdracht door Bierman Advocaten is beëindigd, staan alle in het dossier aanwezige van de opdrachtgever afkomstige stukken en het procesdossier aan de opdrachtgever ter beschikking.

8.3 Bierman Advocaten zal het dossier indien in fysieke vorm gevoerd en voor zover niet deels of geheel overhandigd aan de opdrachtgever of overgebracht op digitale informatiedragers gedurende tien jaar bewaren, waarna het dossier zal mogen worden vernietigd. Bierman Advocaten is steeds bevoegd dossiers enkel op digitale wijze te bewaren.  

9. Privacy

Bierman Advocaten is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bij de uitvoering van de opdracht verwerkt Bierman Advocaten persoonsgegevens van de opdrachtgever en/of derden zoals beschreven in het privacystatement.

10. Wijziging

10.1 Deze algemene voorwaarden kunnen door Bierman Advocaten worden gewijzigd en/of aangevuld.

10.2 Over dergelijke wijzigingen en/of aanvullingen wordt de opdrachtgever onverwijld geïnformeerd.

10.3 De gewijzigde algemene voorwaarden gaan niet eerder in dan één maand na publicatie op de website van Bierman Advocaten.        

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op de opdracht en alle daaruit voortvloeiende en daarmee samenhangende rechtsverhoudingen tussen Bierman Advocaten en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen zullen uitsluitend kunnen worden beslecht door de Rechtbank Gelderland.


Versie januari 2022