Algemene voorwaarden

Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin is opgenomen dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Een exemplaar van deze algemene voorwaarden kunt u hier in pdf vorm downloaden.

Algemeen 

1.1 Deze voorwaarden zijn onder uitdrukkelijke terzijdestelling van daarmee in strijd zijnde voorwaarden van de opdrachtgever of de cliënt van toepassing in de verhouding tussen de opdrachtgever of de cliënt en Bierman Advocaten LLP, die in het hiernavolgende met haar handelsnaam “Bierman Advocaten” zal worden aangeduid.

Opdracht 

2.1 Bierman Advocaten heeft haar hoofdvestiging te Tiel en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland onder nummer 55406610. Bierman Advocaten is een limited liability partnership naar het recht van Engeland en Wales met zetel te 400 Dashwood Lang Road, Weybridge, Surrey, KT15 2HJ Engeland en is als Bierman Advocaten LLP ingeschreven onder registratienummer OC366885 bij het Companies House te Cardiff. 

2.2 Opdrachtnemer is altijd Bierman Advocaten en nimmer een lid (member), bestuurder of werknemer van Bierman Advocaten, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Eventuele vorderings- en verhaalsrechten met betrekking tot de diensten van Bierman Advocaten of anderszins worden aldus uitsluitend uitgeoefend tegen Bierman Advocaten en niet tegen haar hulppersonen, leden (members), bestuurders, functionarissen, opdrachtgevers of werknemers. Voormelde personen kunnen mede een beroep op deze bepaling doen.

2.3 Bierman Advocaten bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd.

2.4 Artikel 7:404 BW, dat een regeling bevat ingeval opdracht is verleend met het oog op een persoon die met de opdrachtnemer of in zijn dienst een beroep of een bedrijf uitoefent wordt uitgesloten. Eveneens wordt uitgesloten artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven.

2.5 Cliënt is degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht. Indien de opdracht door een ander wordt verstrekt dan de cliënt, kan Bierman Advocaten een schriftelijke opdracht, ondertekend door de cliënt, verlangen.

2.6 Bierman Advocaten neemt door aanvaarding van de opdracht een inspanningsverbintenis op zich. Bierman Advocaten voert de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uit. Niet wordt ingestaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

2.7 Opdrachtgever dient alle voor behandeling van de opdracht noodzakelijke gegevens en informatie aan Bierman Advocaten te verschaffen. Indien hieraan niet wordt voldaan, is Bierman Advocaten gerechtigd tot opschorting van de uitvoering of de neerlegging van de opdracht. Tot deze noodzakelijke gegevens behoren de ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vereiste identificatiegegevens.

2.8 Opdrachtgever dient Bierman Advocaten onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die van belang zijn voor de uitvoering van de opdracht. Voorts staat de opdrachtgever in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de aan Bierman Advocaten verstrekte gegevens en informatie.

Honorarium 

3.1 Bierman Advocaten is gerechtigd om periodiek haar tarieven aan te passen.

3.2 Naast het honorarium wordt de opdrachtgever aan Bierman Advocaten verschuldigd de verschotten die bestaan uit te specificeren kosten zoals griffierechten, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten, taxatiekosten, vertaalkosten, kadasterkosten, dataroomkosten, getuigengelden, kosten uittreksels en dergelijke en niet eenvoudig te specificeren kantoorkosten zoals porto, telefoon, telefax en dergelijke welke laatste kosten door haar op een percentage van het honorarium vastgesteld kunnen worden.

Declaraties 

4.1 Door het verlenen van de opdracht en de aanvaarding daarvan door Bierman Advocaten, aanvaardt de opdrachtgever aansprakelijkheid voor de voldoening van de met betrekking tot de opdracht verzonden declaraties.

4.2 De opdrachtgever is aan Bierman Advocaten een voorschot verschuldigd op het aan haar toekomende, indien en voor zover door Bierman Advocaten terzake een voorschot in rekening wordt gebracht.

4.3 Bierman Advocaten is gerechtigd gedurende de uitvoering van de opdracht tussentijds te declareren.

4.4 Indien de opdrachtgever een ander is dan de cliënt, is zowel de opdrachtgever als de cliënt hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van al hetgeen Bierman Advocaten in verband met de opdracht toekomt.

4.5 De betalingstermijn van declaraties is veertien dagen na factuurdatum.

4.6 Het bestuur van de Stichting Derdengelden Bierman Advocaten te Tiel is – zolang dit bestuur tevens deel uitmaakt van het bestuur van Bierman Advocaten – steeds bevoegd opdracht te verstrekken tot overboeking van saldi van de opdrachtgever of de cliënt aan Bierman Advocaten ter voldoening van hetgeen Bierman Advocaten ten titel van honorarium, verschotten en daarover verschuldigde omzetbelasting toekomt.

4.7 De cliënt verklaart zich ermee bekend dat Bierman Advocaten geen werkzaamheden verricht in het kader van de door de overheid gefinancierde rechtshulp en dat, wil de cliënt voor dergelijke rechtshulp in aanmerking komen, hij zich tot een kantoor dient te wenden dat deze rechtshulp wel verstrekt. Informatie hierover kan ingewonnen worden bij de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org).

Beëindiging werkzaamheden, opschorting, klachten

5.1 Zowel Bierman Advocaten als de opdrachtgever kunnen de opdracht opzeggen. De opdrachtgever kan dit te allen tijde doen. Bierman Advocaten is gerechtigd de opdracht op te zeggen wegens verandering van omstandigheden van dien aard dat van Bierman Advocaten redelijkerwijs niet langer kan worden gevergd verdere werkzaamheden te verrichten. Dat laatste is onder meer het geval indien sprake is van een breuk in de vertrouwensrelatie tussen Bierman Advocaten en de opdrachtgever en indien door opdrachtgever in strijd wordt gehandeld met de bepalingen van de overeenkomst van opdracht (waaronder deze voorwaarden).

5.2 Indien een declaratie, danwel een voorschot als bedoeld in artikel 4.2, na afloop van de betalingstermijn en ondanks schriftelijke aanmaning tot betaling van de zijde van Bierman Advocaten, niet wordt voldaan, kan de uitvoering van de opdracht worden beëindigd of opgeschort. Van een dergelijke beëindiging of opschorting zal de opdrachtgever direct schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

5.3 Klachten over declaraties en prestaties van Bierman Advocaten dienen binnen een maand na het moment waarop kennisgenomen werd of redelijkerwijs kennisgenomen had kunnen worden van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven, te worden ingediend.

5.4 Op klachten betrekking hebbend op declaraties en prestaties van Bierman Advocaten is een kantoorklachtenregeling van toepassing. Bierman Advocaten zal de klager steeds desgevraagd per omgaande van de tekst van het op de procedure van toepassing zijnde Kantoorklachtenreglement voorzien en de tekst van deze regelingen toegankelijk maken via haar website www.bierman.nl. Het indienen van een klacht ontheft een klager niet van de verplichting tot tijdige voldoening van declaraties en laat het bepaalde in het eerste lid onverlet.

Rente en incassokosten 

6.1 Indien de opdrachtgever de declaratie niet binnen de betalingstermijn voldoet, is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment is de opdrachtgever aan Bierman Advocaten de wettelijke rente verschuldigd. Rechtspersonen en personen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf zijn de wettelijke handelsrente verschuldigd.

6.2 Daarnaast zijn opdrachtgevers ingeval van verzuim aan Bierman Advocaten buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het volledige openstaande factuurbedrag, berekend overeenkomstig de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit.

6.3 In dit artikel 6 wordt met opdrachtgever tevens de cliënt bedoeld in het geval artikel 4.4 toepassing vindt.

Aansprakelijkheid

7.1 Indien in de werkzaamheden die worden verricht ter uitvoering van de aan Bierman Advocaten verstrekte opdracht een of meer fouten worden gemaakt is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aan Bierman Advocaten aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van verzekeraars is. Bierman Advocaten is in concrete gevallen steeds bevoegd een lagere aansprakelijkheidslimiet overeen te komen.

7.2 Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien Bierman Advocaten aansprakelijk is voor de fouten van ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

7.3 Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt eveneens indien Bierman Advocaten haar diensten heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.

7.4 Deze aansprakelijkheidsbeperking is mede gemaakt ten behoeve van de aan Bierman Advocaten verbonden medewerkers, leden (members), bestuurders en alle overigen die op haar kantoor werkzaam zijn, al dan niet in loondienst, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.

Elektronische dossiers en archivering

8.1 Bierman Advocaten kan besluiten het dossier voor de opdrachtgever digitaal te voeren.

8.2 Nadat de opdracht door Bierman Advocaten is beëindigd, staan alle in het dossier aanwezige van de opdrachtgever afkomstige stukken en het procesdossier aan opdrachtgever ter beschikking.

8.3 Bierman Advocaten zal het dossier indien in fysieke vorm gevoerd en voor zover niet deels of geheel overhandigd aan de opdrachtgever of overgebracht op digitale informatiedragers gedurende tien jaar bewaren, waarna het dossier zal mogen worden vernietigd. Bierman Advocaten is steeds bevoegd dossiers enkel op digitale wijze te bewaren.

Wijziging van deze voorwaarden

9.1 Deze algemene voorwaarden kunnen door Bierman Advocaten worden gewijzigd of aangevuld.

9.2 Over dergelijke wijzigingen of aanvullingen wordt de opdrachtgever ten spoedigste geïnformeerd.

9.3 De gewijzigde voorwaarden gaan niet eerder in dan een maand na publicatie op de website van Bierman Advocaten.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op de overeenkomst tussen Bierman Advocaten en haar opdrachtgevers en cliënten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend kunnen worden berecht door de Rechtbank Gelderland.

Versie januari 2019