Privacystatement

Privacystatement
 

Onze contactgegevens:
Bierman Advocaten B.V.
Laan van Westroijen 4
4003 AZ  TIEL
T: 0344 – 677 188
F: 0344 – 677 190
E: info@bierman.nl

Algemeen

Bierman Advocaten verwerkt persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Met regelmaat gaan wij na of onze dienstverlening nog aan de juiste eisen voldoet. Denk hierbij aan databeveiliging, maar ook de regelgeving voor wat betreft gegevensbescherming zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met dit privacystatement willen wij u graag duidelijk informeren over welke gegevens wij verwerken en op welke wijze dit gebeurt.

Met persoonsgegevens wordt bedoeld alle informatie omtrent een persoon op basis waarvan hij of zij geïdentificeerd kan worden.

Dit privacystatement is van toepassing op alle verwerking van persoonsgegevens door Bierman Advocaten, bijvoorbeeld in het kader van haar juridische dienstverlening maar ook via haar website, met uitzondering van de persoonsgegevens die wij verwerken van werknemers in onze hoedanigheid van werkgever. Bierman Advocaten verwerkt persoonsgegevens zowel als verwerker als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens vanuit verschillende bronnen. Uw persoonsgegevens kunnen door uzelf of uw werkgever worden aangeleverd. Daarnaast verzamelen wij uw persoonsgegevens uit openbare bronnen zoals het Handelsregister of het Kadaster. Ook andere advocaten of adviseurs/tussenpersonen kunnen uw persoonsgegevens aan ons doorgeven.

Welke gegevens verwerken wij?


Juridische dienstverlening
Wij staan particulieren en bedrijven bij met juridische dienstverlening. Daarnaast worden de curatoren van ons kantoor door de rechtbank ingeschakeld voor de afwikkeling van faillissementen. In beide hoedanigheden verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • uw voor- en achternaam, titel, geslacht, geboortedatum, nationaliteit en huwelijkse staat;
 • het bedrijf waarvoor u werkt en uw functie;
 • uw postadres, mobiel telefoonnummer en e-mailadres;
 • uw bankrekeningnummer en BTW-nummer;
 • alle overige persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die wij van u of anderen verkrijgen voor de hierna genoemde doeleinden en gronden.

Website
In principe kunt u onze website bezoeken zonder persoonsgegevens te verstrekken. Wel verwerken wij – voor statistische doeleinden – onder meer via Google Analytics via welk kanaal u op onze website bent gekomen. Ook verwerken wij welke pagina’s en onderdelen van de website u bezoekt (hoe lang en hoe vaak), welke informatie u bekijkt en welke informatie u up- of downloadt van de website. Datum en tijdstip worden hierbij geregistreerd.

Bovengenoemde gegevens worden door ons verzameld, zodat wij de inhoud van de website af kunnen stemmen op de wensen en behoeften van de gebruikers van onze website. De door ons verzamelde niet-identificeerbare informatie kunnen wij bewaren voor toekomstig gebruik en mogelijk ook doorgeven aan derden. Voor meer informatie over het gebruik van cookies, verwijzen wij u door naar onze cookieverklaring.

De persoonsgegevens die wel via de website worden verzameld, worden verzameld op het moment dat u het contactformulier invult, wanneer u zich aanmeld voor de nieuwsbrief of wanneer u zich aanmeldt voor een event. Dit betreft de volgende persoonsgegevens:

 • Uw voor- en achternaam
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Sollicitaties
Wanneer u bij ons solliciteert verzamelen wij van u de volgende persoonsgegevens:

 • uw voor- en achternaam, titel, geslacht, geboortedatum, nationaliteit en huwelijkse staat;
 • uw postadres, mobiel telefoonnummer en e-mailadres;
 • uw opleidings- en loopbaangegevens;

Bedrijfsmatige dienstverleners
Wanneer u bijvoorbeeld leverancier bent van kantoorartikelen of voedingsmiddelen aan Bierman Advocaten, kan het zijn dat wij ook van u persoonsgegevens verzamelen. De volgende persoonsgegevens kunnen wij van u verzamelen:

 • uw voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum en nationaliteit;
 • uw bankrekeningnummer en BTW-nummer;
 • uw telefoonnummer en e-mailadres;

Bijzondere persoonsgegevens
Enkel wanneer wij bijzondere persoonsgegevens nodig hebben om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, wanneer dit is toegestaan bij of krachtens de wet of wanneer u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, zullen wij deze verwerken. Met bijzondere persoonsgegevens wordt bedoeld: gegevens die gevoelig kunnen zijn (te denken valt aan gegevens over iemands ras, godsdienst of gezondheid).

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?


Juridische dienstverlening
Bierman Advocaten verwerkt bovenstaande persoonsgegevens slechts voor zover dit noodzakelijk is voor het leveren van onze juridische dienstverlening en het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten. In onze hoedanigheid van curator in faillissementen verwerken wij uw persoonsgegevens voor zover deze verwerking noodzakelijk is voor de aan de curator opgedragen afwikkeling van het faillissement. Ten slotte verwerken wij uw persoonsgegevens voor het voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen, waaronder tevens verstaan wordt onze beroepsregels.

Website
De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, worden enkel gebruikt voor de doelen waarvoor deze zijn verstrekt. Zo zullen wij uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor het versturen van onze nieuwsbrief, wanneer u zich daarvoor heeft aangemeld. Wanneer u gebruik maakt van ons contactformulier, gebruiken wij uw persoonsgegevens enkel om contact met u op te nemen. Indien u zich heeft aangemeld voor een event, gebruiken wij uw contactgegevens enkel om u over het betreffende event te informeren.

Sollicitaties
De persoonsgegevens die wij van u verkrijgen in het kader van een sollicitatieprocedure worden alleen verwerkt ten behoeve van die sollicitatieprocedure.

Bedrijfsmatige dienstverleners
Uw persoonsgegevens verwerken wij slechts voor zover het noodzakelijk is dat u aan ons uw dienstverlening kan (blijven) leveren.

Op welke rechtsgronden baseren wij de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verwerking van uw persoonsgegevens baseren wij op verschillende rechtsgronden:

 • de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
 • het nakomen van een wettelijke verplichting;
 • gerechtvaardigd belang;
 • de uitoefening van openbaar gezag dat ons is opgedragen;
 • door u gegeven toestemming;

Wij verwerken uw persoonsgegevens in faillissementen op basis van het openbaar gezag dat ons als curator door de rechtbank is opgedragen. De persoonsgegevens die wij via de website van u verzamelen voor contact, de nieuwsbrief en voor uw deelname aan events hebben allen de door u gegeven toestemming voor verwerking als grondslag.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?


Juridische dienstverlening
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van beroeps- of gedragsregels dan houden wij die termijnen aan.

Website
Wanneer u uw persoonsgegevens heeft verstrekt voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, worden uw persoonsgegevens bewaard voor zolang u onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Indien u zich uitschrijft voor onze nieuwsbrief, worden uw persoonsgegevens direct verwijderd.

Persoonsgegevens die u heeft verstrekt ten behoeve van een deelname aan een event worden binnen drie weken na het desbetreffende event verwijderd.

De persoonsgegevens die wij hebben ontvangen doordat u gebruik heeft gemaakt van het contactformulier worden binnen twee weken na de ontvangst ervan verwijderd, tenzij de persoonsgegevens gebruikt dienen te worden in het kader van opvolgende juridische dienstverlening.

Sollicitaties
Indien u heeft gesolliciteerd naar een functie bij Bierman Advocaten, worden uw persoonsgegevens verwijderd nadat u dat ons heeft gevraagd, of 4 weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd, tenzij u Bierman Advocaten per e-mail toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens gedurende een jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure te bewaren.

Bedrijfsmatige dienstverleners
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Daarna worden deze gegevens slechts bewaard zolang als nodig is op grond van een wettelijke bewaarplicht.

Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

Bierman Advocaten neemt verschillende maatregelen om verlies, diefstal of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Zo werken wij – waar nodig – met versleutelde communicatie en beveiligde verbindingen. Ook nemen wij de nodige maatregelen met betrekking tot fysieke en digitale toegangsbeveiliging.

Met wie kan Bierman Advocaten uw persoonsgegevens delen?

Bierman Advocaten deelt uw persoonsgegevens slechts met derden voor zover dit noodzakelijk is voor de voornoemde doeleinden. Wanneer derden worden ingeschakeld als verwerker wordt met hen een overeenkomst gesloten waarin wij hebben geregeld dat uw persoonsgegevens beschermd en beveiligd worden. Deze overeenkomsten voldoen aan de eisen van de AVG.

Persoonsgegevens worden slechts aan derden buiten de Europese Economische ruimte doorgegeven zolang dit gebeurt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

Uw persoonsgegevens worden tevens verstrekt aan derden indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving, voor het uitvoeren van wettelijke procedures, vanwege een gerechtelijk bevel/gerechtelijk vonnis, of op uitdrukkelijk verzoek van daartoe bevoegde overheidsinstanties.

Juridische dienstverlening
Wij kunnen (en moeten) uw persoonsgegevens delen met:

 • andere advocaten
 • wederpartijen (in juridische geschillen)
 • de rechtbank/het gerechtshof
 • de deurwaarder
 • accountants
 • overheidsinstanties
 • toezichthouders
 • externe leveranciers (waaronder: de IT-leverancier en de beheerder van ons CRM-systeem)
 • aanverwante advocatenkantoren van het Cicero-netwerk
 • arbitrale tribunalen en mediators

Website
De persoonsgegevens die verzameld worden via de website (contactformulier, voor nieuwsbrieven en voor events) worden in beginsel niet gedeeld met derden. Bierman Advocaten behoudt zich het recht voor om uw persoonsgegevens te delen met derden die betrokken zijn bij de hosting of organisatie van onze events.

Sollicitaties
Bierman Advocaten deelt uw sollicitatiegegevens niet met derden. Uitzonderingen hierop zijn door u of ons ingeschakelde tussenpersonen en recruiters ten aanzien van de sollicitatieprocedure.

Bedrijfsmatige dienstverleners
Uw persoonsgegevens worden in beginsel niet gedeeld met derden tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of wanneer er een wettelijke verplichting daartoe bestaat.

Kan ik bij Bierman Advocaten een verzoek indienen om mijn verzamelde persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen?

Het is mogelijk een verzoek in te dienen om uw door Bierman Advocaten verzamelde persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen*. U kunt tevens een verzoek doen dat Bierman Advocaten de verwerking van persoonsgegevens beperkt**. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@bierman.nl. Ter controle van uw identiteit verzoeken wij u een kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen waarop uw Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto onzichtbaar zijn gemaakt.

Indien de grondslag voor de verwerking door u gegeven toestemming is, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken op bovengenoemde wijze.

Kan ik bezwaar maken tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bierman Advocaten. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar info@bierman.nl. Ter controle van uw identiteit verzoeken wij u een kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen waarop uw Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto onzichtbaar zijn gemaakt.

Recht op gegevensoverdracht

U heeft het recht op gegevensoverdracht. Dit houdt in dat u het recht heeft om de op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u aan Bierman Advocaten heeft verstrekt, in een overzichtelijke vorm te verkrijgen. Ook hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@bierman.nl. Ter controle van uw identiteit verzoeken wij u een kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen waarop uw Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto onzichtbaar zijn gemaakt.

Klachten

Bent u van mening dat Bierman Advocaten niet zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op. Dat kan via de hierboven vermelde contactgegevens. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tot slot

Dit privacystatement wordt beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter te Arnhem is exclusief bevoegd van geschillen omtrent en/of voortvloeiende uit dit privacystatement kennis te nemen.

Bierman Advocaten behoudt zich het recht voor dit privacystatement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt, waarbij de meest recent gepubliceerde versie van dit privacystatement als geldend tussen partijen heeft te gelden. Bierman Advocaten adviseert haar websitebezoekers dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of aanpassingen zijn doorgevoerd.

Versie 17 september 2018

* Aan een verzoek om gegevens te wissen wordt geen gehoor gegeven indien voortgezette verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan het Nederlandse recht of het recht van de Europese Unie alsmede voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

**Bierman Advocaten geeft alleen gehoor aan een verzoek omtrent de beperking van de verwerking van persoonsgegevens wanneer één van de gronden van artikel 18 lid 1 AVG van toepassing is.