Privacystatement

Dit privacystatement ziet op de verwerking van persoonsgegevens via de website www.bierman.nl en de eventuele subdomeinen van deze website.

Bierman Advocaten LLP (hierna te noemen: “Bierman Advocaten”) is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Onze contactgegevens:

Bierman Advocaten LLP
Laan van Westroijen 4
4003 AZ  TIEL
T: 0344 – 677 188
F: 0344 – 677 190
E: info@bierman.nl

Algemeen

Bij Bierman Advocaten zorgen wij ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Met regelmaat gaan wij na of onze dienstverlening nog aan de juiste eisen voldoet. Denk hierbij aan databeveiliging, maar ook de wetgeving voor wat betreft gegevensbescherming.   

Welke gegevens verwerken wij van bezoekers van onze website?

In principe kunt u onze website bezoeken zonder persoonsgegevens te verstrekken. Wel verwerken wij – voor statistische doeleinden – onder meer via Google Analytics via welk kanaal u op onze website bent gekomen. Ook verwerken wij welke pagina’s en onderdelen van de website u bezoekt (hoe lang en hoe vaak), welke informatie u bekijkt en welke informatie u up- of downloadt van de website. Datum en tijdstip worden hierbij geregistreerd.

Bovengenoemde gegevens worden door ons verzameld, zodat wij de inhoud van de website af kunnen stemmen op de wensen en behoeften van de gebruikers van onze website.  De door ons verzamelde niet-identificeerbare informatie kunnen wij bewaren voor toekomstig gebruik en mogelijk ook doorgeven aan derden. Voor meer informatie over het gebruik van cookies, verwijzen wij u door naar onze cookieverklaring.

Vanaf wanneer worden persoonsgegevens verzameld?

Wij verzamelen persoonsgegevens vanaf het moment u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, u gebruik maakt van ons contactformulier en wanneer u uw gegevens invult om u aan te melden voor een event.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, worden enkel gebruikt voor de doelen waarvoor deze zijn verstrekt. Zo zullen wij uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor het leveren van onze nieuwsbrief, wanneer u zich daarvoor heeft aangemeld. Wanneer u gebruik maakt van ons contactformulier, gebruiken wij uw persoonsgegevens enkel om contact met u op te nemen. Indien u zich heeft aangemeld voor een event, gebruiken wij uw contactgegevens enkel om u over het betreffende event te informeren.

Op welke rechtsgronden baseren wij de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verwerking van uw persoonsgegevens baseren wij op verschillende rechtsgronden. Een groot deel van deze persoonsgegevens die worden verwerkt, verwerken wij omdat dit noodzakelijk is om onze afspraak met u na te komen (artikel 6 sub b AVG). Ook verwerken wij persoonsgegevens, omdat dit – wat ons betreft – noodzakelijk is voor het behartigen van ons gerechtvaardigde belang u op de hoogte te stellen en te houden voor wat betreft onze activiteiten en/of het sturen van onze nieuwsbrief (artikel 6 sub f AVG). In sommige situaties zijn wij verplicht om uw Burgerservicenummer (BSN) en een kopie van uw legitimatiebewijs te verwerken. Dit is onder meer het geval wanneer u bij ons in dienst komt.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Door middel van onze website verzamelen wij enkel de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Wij verzamelen onder meer de volgende persoonsgegevens:

NAW gegevens
Geslacht
E-mailadres
Telefoonnummer

Bijzondere persoonsgegevens

Enkel wanneer wij bijzondere persoonsgegevens nodig hebben om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, wanneer dit is toegestaan bij of krachtens de wet of wanneer u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, zullen wij deze verwerken. Met bijzondere persoonsgegevens wordt bedoeld: gegevens die gevoelig kunnen zijn (te denken valt aan gegevens over iemands ras, godsdienst of gezondheid).

Hoe lang worden de op onze website verzamelde persoonsgegevens bewaard?

Wanneer u uw persoonsgegevens heeft verstrekt voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, worden uw persoonsgegevens bewaard voor zolang u onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Indien u zich uitschrijft voor onze nieuwsbrief, worden uw persoonsgegevens direct verwijderd.

Indien u heeft gesolliciteerd naar een functie bij Bierman Advocaten, worden uw persoonsgegevens verwijderd nadat u dat ons heeft gevraagd, of 4 weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd, tenzij u Bierman Advocaten per e-mail toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens gedurende een jaar na beeindiging van de sollicitatieprocedure te bewaren. Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken door een mail te sturen naar info@bierman.nl.

Het is altijd mogelijk ons te verzoeken de door u verstrekte gegevens te verwijderen. Wanneer u dat niet doet, bewaren wij uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het verlenen van onze diensten of voor zo lang er een dienstrelatie tussen u en Bierman Advocaten bestaat.

Hoe worden de op onze website verzamelde persoonsgegevens beveiligd?

Bierman Advocaten neemt verschillende maatregelen om verlies, diefstal of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Zo werken wij – waar nodig – met versleutelde communicatie en beveiligde verbindingen. Ook nemen wij de nodige maatregelen met betrekking tot fysieke en digitale toegangsbeveiliging.

Wie ontvangen uw persoonsgegevens?

Bierman Advocaten ontvangt uw persoonsgegevens. Uiteraard zal Bierman Advocaten in geen enkel geval uw persoonsgegevens verkopen aan derden. Bierman Advocaten zal enkel uw persoonsgegevens verstrekken aan derden wanneer wij daartoe contractueel (uiteraard binnen de doelomschrijving) of wettelijk verplicht zijn of wanneer dat nodig is om onze dienstverlening uit te voeren of onder de aandacht te brengen.

Cookies

 Wij maken op deze website gebruik van first party en third party cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

First party cookies ook wel genaamd functionele cookies zijn cookies die de site zelf installeert en aanspreekt. Deze zijn nodig om de site te laten functioneren en slaan geen persoonlijke of traceerbare gegevens op. Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u tijdens dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u de webbrowser afsluit.

Third party cookies zijn cookies van diensten waarvan de site gebruik maakt.

Het is mogelijk de cookies te accepteren of te weigeren. Indien u de cookies heeft geaccepteerd, dan kunt u ze later weer uitzetten via de instellingen van uw browser.

De cookies en de hieruit voortvloeiende data wordt beheerd door Google Inc. (“Google”). Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Hierop hebben wij geen invloed.

Kan ik bij Bierman Advocaten een verzoek indienen om verzamelde persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen?

 Het is mogelijk een verzoek in te dienen om de door Bierman Advocaten verzamelde gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@bierman.nl. Ter controle van uw identiteit verzoeken wij u een kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen waarop uw Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto onzichtbaar zijn gemaakt. Bierman Advocaten zal binnen een maand reageren op uw verzoek. 

Bent u van mening dat Bierman Advocaten niet zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op. Dat kan via de hierboven vermelde contactgegevens. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Bierman Advocaten

Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bierman Advocaten, indien uw persoonsgegevens worden gebruik voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of indien uw persoonsgegevens worden gebruikt op een manier die niet noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kunt u bijvoorbeeld bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketing- en verkoopactiviteiten. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar info@bierman.nl. Daarnaast heeft u het zogenaamde recht op gegevensoverdracht. Dit houdt in dat u het recht heeft om de op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u aan Bierman Advocaten heeft verstrekt, in een overzichtelijke vorm te verkrijgen. Ook hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@bierman.nl

Mocht u bezwaar hebben tegen het verwerken van uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze werkzaamheden, dan achten wij het van belang te vermelden dat het zonder bepaalde persoonsgegevens niet mogelijk is u onze nieuwsbrief toe te sturen, contact met u op te nemen en u aan te melden voor onze events.

Tot slot

Bierman Advocaten behoudt zich het recht voor dit privacystatement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Bierman Advocaten adviseert haar websitebezoekers dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of aanpassingen zijn doorgevoerd.

Versie mei 2018