Faillissement Vapiano

Op 30 april 2020 heeft de rechtbank Gelderland het faillissement uitgesproken van VAP Nederland B.V., handelend onder de naam Vapiano. Tot curator is aangesteld de heer mr. C.G. Klomp, werkzaam bij Bierman Advocaten LLP.


Werknemers Vapiano

Een faillissement is voor u als werknemer een vervelende en onzekere tijd. U zit waarschijnlijk met veel vragen. Wij proberen deze hierna zo veel mogelijk te beantwoorden.

Opzegging dienstverband
Om uw rechten (deze zijn hieronder omschreven) veilig te stellen, heeft de curator uw dienstverband opgezegd. Het UWV bepaalt de duur van uw opzegtermijn. De duur van de opzegtermijn is in de regel vier weken en in uitzonderingsgevallen kan dit zes weken zijn op grond van de Faillissementswet. U wordt hierover in een afzonderlijke brief door het UWV geïnformeerd.

Werkzaamheden na faillissement
Met het oog op een eventuele doorstart kan de curator werknemers laten doorwerken. Zo kan het dus zijn dat u nog werkzaamheden moet uitvoeren gedurende de opzegtermijn. Tijdens deze periode vervult curator de rol van werkgever. Uw salaris is gedurende de opzegtermijn op grond van de loongarantieregeling gegarandeerd door het UWV.

Vooruitzicht
Op dit moment onderzoekt de curator of de mogelijkheid bestaat om tot een doorstart van de vestigingen te komen. Onderdeel hiervan kan zijn dat de curator de vestigingen, of een aantal daarvan, weer opent. Het is mogelijk dat u dan wordt gevraagd om uw werkzaamheden te hervatten.

In verband met coronavirus wordt niet verwacht dat vestigingen spoedig open zullen gaan.

Rechten
De curator kan uw salaris, pensioen, vakantiegeld en vakantiedagen niet meer voldoen. U heeft wel recht op een uitkering. UWV noemt dit het overnemen van de loondoorbetalingsverplichting wegens betalingsonmacht. UWV neemt de navolgende vorderingen over:

  • het loon vanaf de faillissementsdatum tot het einde van de opzegtermijn;
  • het achterstallige loon over maximaal dertien weken voorafgaand aan de datum van opzegging van uw dienstverband;
  • het vakantiegeld, de vakantiebijslag e.d. opgebouwd over maximaal het jaar onmiddellijk voorafgaande aan de laatste dag van de opzegtermijn;
  • andere achterstallige betalingen aan derden (bijvoorbeeld pensioenpremies) over maximaal het jaar onmiddellijk voorafgaande aan de laatste dag van de opzegtermijn.

Informatie UWV
De afdeling HR van Vapiano draagt er zorg voor dat al uw gegevens, die benodigd zijn voor de aanvraag van de loongarantieregeling, worden aangeleverd aan het UWV. U ontvangt van het UWV een machtigingsformulier, waarin u officieel toestemming geeft aan Vapiano om uw gegevens te verstrekken aan het UWV.

Alle vragen die u heeft over uw arbeidsovereenkomst, het moment van uitbetaling van loon, etc., zullen op korte termijn worden beantwoord door het UWV. Het UWV stuurt u hierover meer informatie toe. Tot die tijd hoeft u dus geen actie te ondernemen.

Contact
Heeft u als werknemer vragen over het faillissement van Vapiano, stuur dan een e-mail naar berg@bierman.nl.