Werknemers MyCom

Een faillissement is voor u als werknemer een vervelende en onzekere tijd. U zit waarschijnlijk met veel vragen. Wij proberen deze hierna zo veel mogelijk te beantwoorden. 

Opzegging dienstverband

Om uw rechten (deze zijn hieronder omschreven) veilig te stellen, is de curator genoodzaakt om op zeer korte termijn over te gaan tot opzegging van uw dienstverband. De curator zal uw dienstverband opzeggen tegen een opzegtermijn van maximaal zes weken. U wordt hierover zo spoedig mogelijk in een afzonderlijke brief nader geïnformeerd.

Werkzaamheden na faillissement

Met het oog op een eventuele doorstart kan de curator sommige werknemers laten doorwerken en sommige werknemers verzoeken hun werkzaamheden (voorlopig) te staken. Zo kan het dus zijn dat u nog werkzaamheden moet uitvoeren gedurende de opzegtermijn. Tijdens deze periode vervult de curator de rol van werkgever.

Op dit moment onderzoekt de curator of hij de activiteiten van MyCom kan verkopen. Onderdeel hiervan kan zijn dat de curator de winkels, of een aantal daarvan, weer opent. Het is mogelijk dat u dan wordt gevraagd om uw werkzaamheden te hervatten. U wordt vervolgens door de curator geïnformeerd wanneer u uw werkzaamheden dient te beëindigen.

Rechten

De curator kan uw salaris, pensioen, vakantiegeld en vakantiedagen niet meer voldoen. U heeft wel recht op een uitkering. UWV noemt dit het overnemen van de loondoorbetalingsverplichting wegens betalingsonmacht. UWV neemt de volgende vorderingen over.

  • Het loon vanaf de faillissementsdatum tot het einde van de opzegtermijn;
  • Het achterstallige loon over maximaal 13 weken voorafgaand aan de datum van opzegging van uw dienstverband;
  • Het vakantiegeld, de vakantiebijslag e.d. over maximaal het jaar onmiddellijk voorafgaande aan de laatste dag van de opzegtermijn;
  • Andere achterstallige betalingen aan derden (bijvoorbeeld pensioenpremies) over maximaal het jaar onmiddellijk voorafgaande aan de laatste dag van de opzegtermijn.

Informatiebijeenkomst UWV

De curator zal in samenwerking met UWV op korte termijn een informatiebijeenkomst verzorgen. U wordt over het tijdstip en de plaats van de bijeenkomst in een afzonderlijke brief nader geïnformeerd. Ook zullen deze gegevens op de website worden vermeld. Tijdens deze informatiebijeenkomst wordt u nogmaals op de hoogte gebracht van uw rechten en verplichtingen. Al uw vragen over uw dienstverband, het moment waarop betaling van uw loon gaat plaatsvinden via UWV etc. verzoeken wij u te stellen aan UWV tijdens deze informatiebijeenkomst. Tot die tijd hoeft u dus geen actie te ondernemen. 

Contact

Heeft u als werknemer vragen over het faillissement MyCom, stuur dan een e-mail naar werknemermycom@bierman.nl.