Op 1 juli 2018 eindigde de overgangsregeling van de op 1 juli 2017 gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Dit betekent dat alle werkgevers vanaf 1 juli 2018 aan de gewijzigde Arbowet moeten voldoen. Aangezien de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meer mogelijkheden heeft gekregen om sancties op te leggen wanneer een bedrijf niet aan de eisen van de Arbowet voldoet, is het voor u belangrijk om te weten wat die wijzigingen nu precies inhouden. Om die reden heb ik de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij gezet.

Basiscontract

De gewijzigde Arbowet verplicht de werkgever een contract te sluiten met een arbodienstverlener waarin de minimale afspraken over de dienstverlening zijn vastgelegd. Dit wordt een ‘basiscontract’ genoemd. In dit basiscontract zijn de rechten en plichten van de werkgever, werknemer en de arbodienstverlener opgenomen. Indien er een ondernemingsraad aanwezig is, dient deze in te stemmen met de voorwaarden die zijn opgenomen in dit contract.

Toegang op de werkvloer

De werkgever is verplicht de bedrijfsarts toe te laten op de werkvloer, zodat de arbodienstverlener goed inzicht kan krijgen in de arbeidsomstandigheden en de werkbelasting.

Open spreekuur

De werkgever is verplicht de werknemer een mogelijkheid te geven om de bedrijfsarts te bezoeken, voordat de werknemer ziek is of klachten heeft. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van een open spreekuur.

Adviesrol bedrijfsarts

De bedrijfsarts is volgens de gewijzigde Arbowet verplicht de werkgever te adviseren over het toepassen van preventieve maatregelen voor het gezond en veilig werken door de werknemers. Daarnaast adviseert de bedrijfsarts over ziekteverzuimbegeleiding. Let op: de verantwoordelijkheid voor de verzuimbegeleiding blijft rusten op de werkgever!

Klachtenprocedure

De bedrijfsarts is verplicht een klachtenprocedure te hebben, zodat de werknemer een klacht kan indienen. Deze klachtenprocedure moet terug te vinden zijn in het basiscontract.

Second opinion

Wanneer een werknemer twijfelt aan de juistheid van het oordeel van de bedrijfsarts, mag hij een second opinion aanvragen (op kosten van de werkgever) bij een andere bedrijfsarts. De bedrijfsarts moet dit verzoek in beginsel altijd goedkeuren, tenzij er zwaarwegende belangen zijn om dit niet te doen.

Preventiemedewerker

Ieder bedrijf dient één medewerker aan te wijzen als preventiemedewerker. De preventiemedewerker werkt samen met de bedrijfsarts aan het gezond en veilig werken binnen een bedrijf. De benoeming van de persoon en de positie van de preventiemedewerker binnen de organisatie moeten met instemming van de ondernemingsraad (indien aanwezig) of de personeelsvertegenwoordiging plaatsvinden.

Melden beroepsziekten

In het basiscontract moet worden opgenomen dat de bedrijfsarts de gelegenheid krijgt beroepsziekten te melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Heeft u problemen met een zieke werknemer of heeft u hulp nodig bij het toepassen van de gewijzigde Arbowet? Neem dan gerust contact met mij op.