In mei ontvangen de meeste werknemers hun vakantietoeslag. Maar weet u als ondernemer ook waarover u vakantietoeslag moet betalen en waarover juist niet? In dit artikel zet ik de 8 belangrijkste punten op een rij.
 

1. Hoogte vakantietoeslag

De hoogte van de vakantietoeslag bedraagt in de regel 8% van het bruto jaarloon. Onder bruto jaarloon wordt niet alleen het kale maandsalaris verstaan, maar ook de “bijzondere loonbestanddelen”, zoals bonussen en onregelmatigheidstoeslagen. Let op: in de cao kan een verplichting zijn opgenomen om een hoger percentage aan vakantietoeslag te betalen!

2. Uitgezonderde bestanddelen vakantietoeslag

U hoeft geen vakantietoeslag te betalen over betalingen die niet direct betrekking hebben op het dienstverband. U kunt hierbij denken aan onkostenvergoeding en reiskostenvergoeding. Ook over een eindejaarsuitkering of winstuitkering  hoeft over het algemeen geen vakantietoeslag te worden betaald. Maar let op: een cao of arbeidsreglement kan hier een afwijkende bepaling in hebben.

3. Vakantietoeslag over overuren

Sinds 1 januari 2018 bent u wettelijk verplicht het vakantiegeld te betalen over de betaalde overuren. Dit geldt over de volledige overwerkvergoeding, dus ook over de overwerktoeslagen.

4. Vakantietoeslag over vakantiedagen

Wanneer uw werknemer vakantiedagen opneemt, krijgt hij gedurende deze periode loon doorbetaald. Het loon over de vakantiedagen moet gelijk zijn aan het loon dat de werknemer zou hebben ontvangen als hij die dagen wel gewerkt had. Om deze reden bent u ook verplicht vakantietoeslag te betalen over de vakantiedagen. 

5. Vakantietoeslag bij nul-urencontract

Een werknemer heeft ook recht op vakantietoeslag wanneer hij een zogenaamd nul-urencontract heeft. De vakantietoeslag dient dan betaald te worden over de daadwerkelijk gewerkte uren.

6. Vakantietoeslag tijdens ziekte

Ook de zieke werknemer heeft recht op uitbetaling van de vakantietoeslag over het loon dat hij tijdens ziekte heeft verdiend. Dit houdt in dat als tijdens ziekte 70% van het loon is doorbetaald, slechts over deze 70% de vakantietoeslag dient te worden berekend.

7. Geen vakantietoeslag over loon dat uitkomt boven driemaal het minimumloon

Let op: u bent niet verplicht vakantietoeslag te betalen over het deel van het loon, dat uitkomt boven driemaal het minimumloon. Over dit deel kunt u schriftelijk met uw werknemer afspreken dat hierover geen vakantietoeslag wordt berekend.

8. Betaling van vakantietoeslag

U kunt ervoor kiezen de vakantietoeslag maandelijks uit te betalen of één keer per jaar. Kiest u ervoor de betaling één keer per jaar te laten plaatsvinden, dan moet de toeslag uiterlijk in de maand juni voldaan zijn. Het staat u echter vrij met uw werknemer een afwijkende afspraak te maken. Zorg er wel voor dat deze afspraak schriftelijk wordt vastgelegd.