Op woensdag 15 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRvS) uitspraak gedaan over het project Spooromgeving Geldermalsen. Hoewel de AbRvS een groot aantal partijen in het gelijk heeft gesteld en het tracébesluit is vernietigd, heeft zij toch besloten om de rechtsgevolgen van het besluit in stand te laten. Hierdoor blijft het tracébesluit van kracht en kan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat doorgaan met de uitvoering.

Wat gaat er gebeuren?

De ligging  van de sporen wordt aangepast en het aantal perrons op het station Geldermalsen wordt uitgebreid. Verder wordt tussen de aansluiting van de spoorlijn van en naar Dordrecht en het station Geldermalsen een derde spoor aangelegd en worden de sporen aangepast, zodat goederentreinen kunnen worden ingehaald. In Tricht worden de huidige gelijkvloerse kruisingen vervangen door onderdoorgangen. Ten noorden van Tricht wordt een nieuwe onderdoorgang gemaakt onder het spoor en er wordt een randweg aangelegd die aansluit op de bestaande wegenstructuur. Doel van deze aanpassingen: bruikbaarheid en betrouwbaarheid van de spoorweg verbeteren.    

Procedure

Tegen het tracébesluit zijn in totaal tien beroepen ingediend. Het beroep van Leefbaar Geldermalsen was niet ontvankelijk en dus niet inhoudelijk behandeld. De overige beroepen zijn ingesteld door inwoners van Tricht die met name hebben aangevoerd dat het tracébesluit leidt tot een toename van hinder. Het gaat hierbij vooral om trillingshinder die volgens hen in de huidige situatie al te ernstig is en dus zou moeten leiden tot sanering van hun woningen/gebouwen.   

Uitspraak

De AbRvS stelt vijf van de nog overgebleven negen partijen in het gelijk, omdat de staatssecretaris bij de beoordeling van de mogelijke schade niet is uitgegaan van de hoogste trillingsterkte. Hierdoor is de motivering van de staatssecretaris niet volledig. Bovendien blijkt deze motivering onjuist, aangezien ten onrechte is vermeld dat de grenswaarden voor trillingshinder niet zouden worden overschreden. Het tracébesluit wordt, vanwege deze onjuiste en onvolledige motivering, dan ook vernietigd.

Wat zijn de gevolgen van de uitspraak?

De bestuursrechter (en dus ook de AbRvS) heeft de mogelijkheid om de rechtsgevolgen van een vernietigt besluit in stand te laten. Hierdoor kan het besluit dan toch blijven gelden. De AbRvS heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt omdat de staatssecretaris alsnog een motivering heeft gegeven. Omdat de partijen niet tegen deze motivering zijn ingegaan, kunnen de rechtsgevolgen van het tracébesluit in stand blijven. Het tracébesluit is door deze uitspraak onherroepelijk. Er kunnen geen verdere stappen meer worden ondernomen. Wel kunnen gedupeerden van het besluit verzoeken om een schadevergoeding.

Heeft u nog vragen over de uitspraak van de Raad van State en/of de mogelijkheid om uw schade als gevolg van het besluit vergoed te krijgen? Neem dan gerust contact met ons op.