Het ontwerpbesluit Watervergunning en de bijbehorende stukken liggen tot en met woensdag 6 maart 2019 ter inzage. Tijdens deze periode is het mogelijk om mondeling of schriftelijk (of eventueel digitaal) een zienswijze naar voren te brengen. Let wel: er kunnen alleen zienswijzen naar voren gebracht worden die betrekking hebben op het water, de waterkeringen en wegen in beheer van het Waterschap. Als er géén gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen, is er straks ook geen mogelijkheid meer om een beroepsschrift in te dienen.

Het ontwerpbesluit is nodig voor de uitvoering van het Tracébesluit Spooromgeving Geldermalsen. Het Tracébesluit omvat de aanpassingen aan de sporen en het station in Geldermalsen om uitbreiding van het aantal treinen over het spoor (de MerwedeLingelijn) mogelijk te maken. De aanleg van het derde spoor en de verbreding van de spoorbrug over de Linge maken ook deel uit van dit besluit. Verder worden er twee gelijkvloerse spoorovergangen vervangen door ongelijkvloerse kruisingen.

Voorlopige voorziening afgewezen

Tegen het Tracébesluit is door omwonenden, bedrijven in de omgeving en ‘Leefbaar Geldermalsen’ beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak bij de Raad van State. De voorlopige voorziening (‘kort geding’) die een aantal omwonenden tegen het besluit had aangespannen, is door de Afdeling bestuursrechtspraak op 17 juli 2018 afgewezen. Bij deze beslissing van de Voorzieningenrechter heeft ook een rol gespeeld dat op korte termijn een keuze gemaakt moest worden wanneer de treinvrije periodes in de loop van 2019 zouden gaan plaatsvinden. Het oordeel van de Voorzieningenrechter heeft echter een voorlopig karakter en is dus niet bindend in de beroepsprocedure tegen het Tracébesluit. Er is tot nu toe nog geen (definitieve) uitspraak gedaan.  

Start werkzaamheden

Volgens de planning zou er in januari 2019 worden gestart met de uitvoering van de werkzaamheden, zoals het plaatsen van damwanden en funderingen en de realisatie van betonwerk. Daarnaast zijn er (in de loop van 2018) al diverse vergunningen aangevraagd die nodig zijn voor de uitvoering van het Tracébesluit, waaronder één of meer omgevingsvergunningen voor bouwen. Een van deze vergunningen betreft de Watervergunning voor de bouw van de 3e Spoorbrug bij Tricht, waarvan het ontwerp nu ter inzage is gelegd bij het Waterschap Rivierenland in Tiel.  

Meer informatie of hulp bij het indienen van een zienswijze?

Wilt u meer informatie over het indienen van een zienswijze tegen de (ontwerp)watervergunning? Neemt u dan gerust contact op. Daarnaast kunnen wij u, indien u schade lijdt als gevolg van het Tracébesluit, bijvoorbeeld in de vorm van waardevermindering of inkomensderving, helpen en/of adviseren bij het indienen van een verzoek om schadevergoeding (nadeelcompensatie).