Over pensioenrechten en verplichtingen wordt de laatste tijd veel rechtspraak gepubliceerd. Onderstaand treft u een overzicht van de negen uitspraken die in de maand mei 2017 bekend geworden zijn.

Zoals u uit de – korte – samenvattingen van deze uitspraken kunt afleiden, gaan pensioengeschillen over diverse onderwerpen. Uit de gebruikte trefwoorden kunt u wel afleiden of er een onderwerp behandeld is waar u ook mee te maken heeft.

Pensioen is voor velen een onderwerp ver weg van de actualiteit. Nu er echter steeds vaker op allerlei mogelijke manieren gekort wordt in opgebouwde pensioenrechten, wordt het de moeite waard te onderzoeken of dat zo maar kan.

Vaak hebben werkgevers of pensioenverzekeraars/adviseurs hun voorlichtende taak niet goed uitgevoerd en dat kan dan aansprakelijkheid opleveren. Ook kunnen premieverschillen oplopen tot behoorlijke bedragen waarover een rechterlijke uitspraak voordeel kan opleveren.

Als u van de uitspraak die u interesseert het ECLI nummer invoert op de site www.rechtspraak.nl kunt u de inhoud ervan zelf doorlezen. Rechterlijke uitspraken munten niet altijd uit in begrijpelijke taal. Als u over een bepaald onderwerp een nadere inhoudelijke toelichting wenst kunt u natuurlijk ook contact op nemen met ondergetekende.

 • Gerechtshof 's-Hertogenbosch d.d. 2 mei 2017: ECLI:NL:GHSHE:2017:1875
  Claim inzake kosten financieel product wordt deels toegewezen met beroep op Europese richtlijn inzake “onredelijk bezwarende bedingen”.
   
 • Rechtbank Rotterdam d.d. 12 april 2017: ECLI:NL:RBROT:2017:3539
  Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder vennootschap voor niet aan pensioenfonds afdragen premies. Invordering ambtshalve opgelegde nota's.
   
 • Rechtbank Midden-Nederland d.d. 12 april 2017: ECLI:NL:RBMNE:2017:1919
  Pensioenrecht; artikel 16 en artikel 57 Pensioenwet in samenhang met toepasselijke pensioenreglement; toekenning bijzonder partnerpensioen ongehuwd samenwonenden.
   
 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden d.d. 25 april 2017: ECLI:NL:GHARL:2017:3617
  Achterstallige pensioenpremie. Geen grond voor matiging verschuldigde boete. Geen misbruik van bevoegdheid om maatregelen te nemen ter incasso van de premie achterstand.
   
 • Gerechtshof Amsterdam d.d. 25 april 2017: ECLI:NL:GHAMS:2017:1627
  Uitleg van een uitvoeringsovereenkomst tussen pensioenverzekeraar en werkgever naar aanleiding van geschil over de wijze van berekening van de dekkingsgraadopslag.
   
 • Rechtbank Noord-Nederland d.d. 16 mei 2017: ECLI:NL:RBNNE:2017:1698
  Pensioen- eenzijdige wijziging pensioenreglement (toeslagregeling) niet toegestaan.
   
 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden d.d. 25 april 2017: ECLI:NL:GHARL:2017:3542
  Ruil ouderdomspensioen in partnerpensioen. Pensioenfonds biedt deelnemer in het laatste jaar voor pensionering aan ouderdomspensioen uit te ruilen voor partnerpensioen. De door het Pensioenfonds in zin brief van 17 februari 2011 vermelde termijn om voor eventuele uitruil te kiezen is geen fatale termijn, maar een termijn om eventuele uitruil administratief te kunnen verwerken. Geen sprake van tekortschieten in informatie- en zorgverplichting. Geen onrechtmatig handelen. Beroep op dwaling verworpen.
   
 • Gerechtshof Den Haag d.d. 25 april 2017: ECLI:NL:GHDHA:2017:1034
  Arbeidsrecht, pensioenrecht. Verplichte deelname aan het pensioenfonds voor de uitzendbranche. Werkgever betwist dat hij een uitzendorganisatie is in de zin van het verplichtstellingsbesluit. Criterium "toezicht en leiding".
   
 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden d.d. 11 april 2017: ECLI:NL:GHARL:2017:3096
  Pensioen Wijziging pensioenregeling. Ondeugdelijke informatie door werkgever aan werknemer over verschillen tussen oude en nieuwe regeling. Schending van artikel 7:611 BW. Toewijzing van de door werknemer gevorderde schade (die werkgever niet heeft betwist).