Sinds 18 november jl. bestaat er, naast de reguliere procedures bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw, de mogelijkheid om op een zeer snelle wijze een oordeel te verkrijgen in het geval van een geschil. De Raad van Arbitrage heeft hiertoe het Fast Track Bindend Advies (kortweg: FT-procedure) gelanceerd. De procedure is voornamelijk geschikt voor de beslechting van geschillen die zich tijdens de bouw voordoen en waarbij een snelle uitspraak gewenst is. De uitspraak in de FT-procedure is bindend totdat er in een na de oplevering aan te spannen procedure anders wordt beslist. Indien een partij deze weg wenst te bewandelen, zal zij dat binnen veertien dagen na de uitspraak in de FT-procedure kenbaar moeten maken. Ageert geen van beide partijen tegen de uitspraak in de FT-procedure, dan komt deze definitief vast te staan tussen partijen.

Nu zult u denken, een dergelijke snelle procedure bestaat toch al in de vorm van het (arbitraal) kort geding? Dat klopt inderdaad, maar in een kort gedingprocedure zijn de mogelijkheden tot onderzoek en het leveren van bewijs beperkt. In sommige gevallen voldoet dit, maar in andere gevallen is nader onderzoek c.q. bewijs gewenst. In die gevallen kan nu dus gekozen worden voor de FT-procedure. Of het geschil zich ook daadwerkelijk leent voor deze procedure wordt door de Raad van Arbitrage bepaald. Hiertoe kan binnen twee werkdagen na het aanmelden van het geschil een regiebijeenkomst worden bepaald, maar dit is niet verplicht. In ieder geval bepaalt het reglement FT-procedure dat voor het voeren van de procedure verlof verkregen dient te worden van de bestuursvoorzitter van de Raad van Arbitrage.

De FT-procedure houdt in dat de partijen gelijktijdig hun stukken indienen en dat voor die indiening korte termijnen gelden. Er gelden twee schriftelijke rondes en bovendien is de omvang van de stukken gelimiteerd (20 pagina’s exclusief producties, voorwaarden voor lettergrootte, regelafstand en kantlijn). Na de schriftelijke stukkenwisseling vindt een zitting plaats, gevolgd door de uitspraak. Een mondelinge uitspraak wordt gegeven binnen maximaal zeven weken na de aanvang van de procedure, de schriftelijke uitspraak kan verwacht worden binnen negen weken. De uitspraak is niet openbaar. Dit hangt samen met het feit dat de procedure gezien wordt als een bindend advies. Overigens kan in overleg met de Raad van Arbitrage van de genoemde termijnen nog worden afgeweken, indien dat gewenst is.

In de procedure kan gekozen worden voor één of drie bindend adviseurs. De tarieven die hiervoor gelden zijn € 7.500,-- exclusief BTW in het geval van één bindend adviseur en € 12.500,-- exclusief BTW in het geval van drie bindend adviseurs. Iedere partij draagt 50% van de kosten en de eigen kosten van de advocaat.

Kanttekeningen? Jazeker, partijen moeten de FT-procedure (en het FT-reglement) wel overeen zijn gekomen. Indien dat niet het geval is, zal het hiervoor besproken verlof door de voorzitter in ieder geval niet worden verleend. Bovendien dient het geschil zich te lenen voor deze procedure. Op welke wijze dat zal worden beoordeeld, is tot dusver nog niet bekend, maar men zal ongetwijfeld kijken naar de spoedeisendheid.