Werkgevers en doorstarters opgelet. Donderdag 22 juni jl. heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een belangrijk – en nu al veelbesproken – arrest (ECLI:EU:C:2017:489) gewezen over de “pre-pack” (flitsfaillissement) en de rechten van betrokken medewerkers daarbij. De zaak zag op een geschil tussen kinderopvangorganisatie Smallsteps (opvolger d.m.v. pre-pack van het gefailleerde Estro) en enkele oud-medewerkers, bijgestaan door de FNV.

De rechtbank Midden-Nederland, die de zaak behandelt, had het HvJ om hulp gevraagd bij de beoordeling van de zaak. Zij had een zogenaamde “prejudiciële vraag” gesteld aan het HvJ. Belangrijkste vraag was daarbij of het personeel bij een op het flitsfaillissement volgende doorstart, dezelfde rechten geniet als bij een gewone overname, zoals de oud-medewerkers en de FNV betoogde.

Het HvJ volgde dit betoog en gaf aan dat de “gegarandeerde bescherming van werknemers behouden blijft in een situatie zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is”. Het HvJ onderbouwde dit door aan te geven dat het uitgangspunt is, volgens de Europese richtlijnen voor de overgang van een onderneming, dat werknemers met al hun rechten en verplichtingen meegaan bij een dergelijke overgang. De enige uitzondering op deze regel is als er sprake is van een faillissement. Het HvJ oordeelde dat deze uitzondering alleen gemaakt mag worden voor faillissementen “die gericht zijn op liquidatie van het vermogen”. De pre-pack constructie, nog niet vastgelegd in de wet, vond het HvJ te veel gericht op het mogelijk maken van een doorstart. Hierdoor deed de uitzonderingssituatie van een faillissement zich niet voor en gingen de rechten van het personeel van Estro over op doorstarter Smallsteps.

Welke gevolgen dit arrest gaat hebben voor Smallsteps zal nog moeten blijken. Mogelijk dat meer van de 1000 niet overgenomen oud-medewerkers een vordering zullen instellen. Misschien dat het Wetsvoorstel continuïteit ondernemingen I (WCO I), dat voorligt bij de 1e kamer, nog aangepast wordt? En hoe zit het met doorstarters in de toekomst, durven ondernemers nog wel bedrijven door te starten? Hoe gaat de onzekerheid over de overname van personeel meegenomen worden in de vergoeding die ondernemers aan de boedel betalen bij de doorstart? Veel vragen. Wordt vervolgd.