Op 22 maart 2018 vond de eerste editie plaats van de ‘Bijspijkersessie Bouwrecht’. De onderwerpen die in deze sessie aan bod kwamen waren de Omgevingswet en de UAV-GC 2005.

Tijdens de sessie werd dieper ingegaan op de inhoud en samenhang tussen de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) die straks, tegelijkertijd met de Omgevingswet, van kracht worden. Onderzocht werd in hoeverre deze AMvB’s meer ruimte bieden voor ideeën en initiatieven en op welke wijze deze (vanuit de overheid) beoordeeld kunnen worden.

Daarnaast is aandacht besteed aan de ontwikkelingen in de UAV-GC waarbij niet alleen is gekeken naar de recente rechtspraak maar ook aan de herziening van de UAV-GC waaraan op dit moment wordt gewerkt. Ook is stilgestaan bij de informatieverstrekking door de opdrachtgever en de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.

Ogenschijnlijk lijken deze onderwerpen niet zoveel met elkaar gemeen te hebben, maar tijdens de sessie bleek dat er toch best veel overeenkomsten waren. Niet alleen op het gebied van ‘loslaten van regelgeving’ maar ook op het gebied van vergunningverlening, informatieverstrekking en samenwerking. Wellicht kunnen private partijen en overheden op dit gebied dus toch nog iets van elkaar leren…..(!)

De opkomst was behoorlijk maar ook niet (te) groot, zodat er voor iedereen ook voldoende tijd en ruimte was om vragen te stellen. Helaas bleef de opkomst vanuit de (lokale) overheid nog wat achter bij de opkomst vanuit de private hoek.

Desondanks was het een interessante sessie waarin goed werd meegedacht en gediscussieerd. Zo werd besproken dat in de nieuwe Omgevingswet gemeenten op bepaalde onderwerpen (uit o.a. het Bouwbesluit) eigen voorschriften mogen vaststellen. Uit de discussie bleek dat dit voor een deel ook onwenselijk is, omdat hierdoor misschien wel meer maatwerk ontstaat maar dit tegelijkertijd ook ten koste gaat van de uniformiteit van de bouwregelgeving per gemeente.

Dit betekent straks dus ook meer werk voor initiatiefnemers om zich goed te laten informeren over de toepasselijke regelgeving per gemeente. Voor meer informatie over de Omgevingswet (in het bijzonder de Aanvullingswetten), verwijs ik jullie nog naar mijn artikel in Bouwkwaliteit in de Praktijk.

Iedereen hartelijk dank voor zijn/haar (interactieve) aanwezigheid en inbreng. Hopelijk zien we jullie terug op (één van) de volgende sessies!