Als uw werknemer arbeidsongeschikt raakt, heeft u als werkgever een loondoorbetalingsplicht van 104 weken (eventueel langer in geval van een loonsanctie). Wilt u vervolgens (gedeeltelijk) afscheid nemen van deze werknemer, dan bent u in beginsel gehouden een transitievergoeding te betalen. Een hard gelag voor werkgevers die naast de loondoorbetalingsplicht ook nog financieel belast worden met de transitievergoeding. Om werkgevers in deze situatie tegemoet te komen, is het mogelijk  van het UWV een compensatie van de transitievergoeding voor langdurig arbeidsongeschikte werknemers te ontvangen. Denkt u er wel aan om dit tijdig te doen? Als u aan de voorwaarden voldoet en voor 1 april 2020 de transitievergoeding betaald heeft, dient u namelijk uiterlijk 30 september 2020 (over 15 dagen!) een aanvraag te doen.

Hieronder zal ik de voorwaarden waaronder de compensatie wordt verstrekt, de termijnen waarbinnen een aanvraag dient plaats te vinden en de bewijsstukken die overgelegd moeten worden, uiteenzetten.

Voorwaarden compensatie transitievergoeding

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een compensatie zijn:

 1. De grondslag voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst is langdurige arbeidsongeschiktheid en de wachttijd van 104 weken moet zijn doorlopen na 1 juli 2015
  Op welke wijze de arbeidsovereenkomst met uw werknemer beëindigd is nadat de wachttijd (104 weken) doorlopen is, maakt niet uit. U kunt dus naast een ontslagaanvraag bij het UWV ook een vaststellingsovereenkomst met de werknemer sluiten. Let er wel op dat wanneer u een vaststellingsovereenkomst sluit, de considerans en de overige tekst van de overeenkomst de juiste insteek hebben. Uiteraard kunnen wij u hiermee helpen. Er wordt ook compensatie aangeboden indien er slechts sprake is van een gedeeltelijke beëindiging.
   
 2. Indien de arbeidsovereenkomst vóór het doorlopen van de wachttijd van rechtswege eindigt is voorwaarde 1 niet van toepassing. In dat geval is vereist dat de arbeidsovereenkomst na 1 juli 2015 van rechtswege is geëindigd en de reden voor het niet voortzetten daarvan de langdurige arbeidsongeschiktheid van werknemer is
  Om in dit geval voor compensatie van de transitievergoeding in aanmerking te komen, moet de werknemer op het moment van uitdiensttreding wegens ziekte of gebreken niet in staat zijn geweest de bedongen arbeid te verrichten.
   
 3. De werknemer recht had op een transitievergoeding
  Indien de arbeidsovereenkomst met de werknemer beëindigd wordt door middel van een vaststellingsovereenkomst, bestaat in beginsel geen recht op een transitievergoeding. Veelal wordt de transitievergoeding echter wel betaald en vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst. Dit omdat de werknemer niet akkoord zal gaan met een vaststellingsovereenkomst zonder transitievergoeding. Om die reden bestaat wel recht op een compensatie van de transitievergoeding als de werknemer wel recht gehad zou hebben op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst niet door een vaststellingsovereenkomst zou zijn geëindigd.
   
 4. De transitievergoeding moet volledig betaald zijn aan de werknemer
  De hoogte van de compensatie is niet altijd gelijk aan de hoogte van de transitievergoeding. De reden hiervoor is dat de compensatie nooit hoger kan zijn dan de maximale wettelijke transitievergoeding, de termijn dat de arbeidsovereenkomst heeft voortgeduurd na afloop van de wachttijd van 104 weken niet wordt vergoed én de wettelijke rente niet wordt gecompenseerd. Het is niet vereist dat u in een vaststellingsovereenkomst met de werknemer de precieze transitievergoeding aanbiedt. Indien u met uw werknemer een lager bedrag overeenkomt, bijvoorbeeld het maximale dat u vergoed krijgt, dan komt u ook in aanmerking voor een compensatie. In dat geval ontvangt u als werkgever uiteraard niet meer dan u daadwerkelijk aan de werknemer heeft betaald.

Termijn aanvragen compensatie

Heeft u de arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer beëindigd en voldoet u aan bovenstaande voorwaarden? Dan kunt u de compensatie aanvragen via het werkgeversportal van het UWV. Binnen welke termijn u deze aanvraag moet doen is afhankelijk van de datum waarop u de volledige transitievergoeding (of een lager bedrag als dit is overeengekomen) heeft voldaan:

Heeft u alles betaald voor 1 april 2020?
Dan dient u uiterlijk 30 september 2020 (over 15 dagen!) een aanvraag te doen.

Heeft u alles betaald op of na 1 april 2020?
Dan dient u binnen zes maanden na de volledige betaling een aanvraag te doen.

Denk er aan dat u hiervoor over een geldige eHerkenning dient te beschikken. Heeft u deze nog niet, vraag deze dan zo spoedig mogelijk aan.

Documenten aanvraag

Als u op het werkgeversportal van het UWV de aanvraag invult, dient u ook enkele documenten te uploaden. Aan de hand van deze documenten wil het UWV controleren of u daadwerkelijk recht heeft op een compensatie. De volgende documenten dient u paraat te hebben:

 1. De arbeidsovereenkomst
  Beschikt u niet meer over de arbeidsovereenkomst of is de arbeidsovereenkomst ooit mondeling overeengekomen, dan dient het UWV te beschikken over een document waarop de begindatum van het dienstverband vermeld staat. Veelal kunt u dit terugvinden op een loonstrook. Was de werknemer gedurende een gedeelte van het dienstverband jonger dan 18 jaar, dan moet u ook een overzicht van de uren gewerkt in de maanden voor het bereiken van de 18-jarige leeftijd uploaden.
   
 2. Bewijs van het einde van de arbeidsovereenkomst
  Dit kan de vaststellingsovereenkomst, de opzeggingsbrief (naar aanleiding van de ontslagvergunning van het UWV) of een uitspraak van de rechter zijn.
   
 3. Verklaring met daarin opgenomen de periode van arbeidsongeschiktheid, dat de werknemer ziek uit dienst is getreden en de naam van de bedrijfsarts
  Uit deze verklaring dient eveneens te volgen op welke datum de 104 weken ziekte is bereikt. Deze verklaring kan achterwege blijven indien de werkgever een ontslagvergunning heeft aangevraagd en verkregen.
   
 4. Loonstroken
  Het UWV heeft loonstroken nodig van de periode waarvoor de werknemer één jaar ziek was en loonstroken van de periode waarin de wachttijd voorbij was. Heeft de werknemer een ploegentoeslag en/of overwerktoeslag ontvangen, dan moeten alle loonstroken voor de laatste 12 maanden voor het opzegverbod worden toegestuurd. Is er daarnaast sprake van een bonusregeling of winstuitkeringsregeling, dan dienen ook de loonstroken van de laatste 36 maanden voor einde van het opzegverbod te worden ingediend.
   
 5. Een document waaruit blijkt dat een transitievergoeding (of een lager afgesproken bedrag) volledig betaald is
  Veelal is/zijn hiervoor één of meerdere bankafschriften nodig. Het is daarbij wel van belang dat duidelijk uit de omschrijving volgt dat het gaat om de transitievergoeding of beëindigingsvergoeding (in geval van een vaststellingsovereenkomst). Indien er sprake is van een restpost met verschillende onderdelen, is het voor het UWV moeilijk (zo niet onmogelijk) om vast te stellen of de transitievergoeding betaald is.
   
 6. Een document waaruit blijkt hoe de transitievergoeding berekend is.
  Een berekening van de wettelijke transitievergoeding dient te worden bijgevoegd, ook als u met de werknemer in het kader van de vaststellingsovereenkomst een lager bedrag bent overeengekomen. Is de transitievergoeding lager omdat er eerder een transitievergoeding aan de werknemer is betaald (bijvoorbeeld door de voorganger), dan moet het UWV ook een betaalbewijs van deze betaling ontvangen. Zijn er inzetbaarheidskosten en/of transitiekosten gemaakt waardoor de transitievergoeding lager uitvalt? Dan zal het UWV de schriftelijke instemming van de werknemer tot verlaging van de transitievergoeding en het betaalbewijs van de kosten willen ontvangen.

Als u de aanvraag volledig heeft ingevuld en alle benodigde documenten geüpload heeft, zal het UWV een beslissing nemen over de al dan niet te ontvangen compensatie. Is het opzegverbod wegens ziekte geëindigd voor 1 april 2020, dan zal de beslissing binnen 26 weken na indiening van de volledige aanvraag gegeven worden. Is het opzegverbod wegens ziekte geëindigd op of na 1 april 2020, dan is de beslissingstermijn aanzienlijk korter, namelijk 8 weken na indiening van de volledige aanvraag. In beide gevallen dient het UWV binnen zes weken na de datum van de beslissing de compensatie te betalen. Is de beslissing van het UWV dat u geen compensatie ontvangt, dan kunt u binnen zes weken bezwaar aantekenen tegen deze beslissing.

Conclusie

Voldoet u aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een compensatie? Vraag deze dan tijdig aan! Zeker als u voor 1 april 2020 de transitievergoeding betaald heeft, begint de tijd te dringen. U heeft dan nog maar 15 dagen om de aanvraag te doen.

Voordat u overgaat tot het sluiten van een vaststellingsovereenkomst is het belangrijk om te beoordelen of u in aanmerking komt voor de compensatie en hoe hoog de compensatie zal zijn. Ik kan u helpen bij deze beoordeling en/of berekening. Ook de formulering van de vaststellingsovereenkomst luistert nauw, hieruit moet namelijk duidelijk de reden voor beëindiging volgen. Heeft u vragen over het beëindigen van het dienstverband met een zieke werknemer, de transitievergoeding of de (aanvraag van de) compensatie? Neemt u dan gerust contact met mij op.