1-2-3 VSO-pakketten voor werkgevers

Het beëindigen van arbeidsovereenkomsten met werknemers is iets waar iedere werkgever mee te maken heeft. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn. Denk aan (het voorkomen van) een reorganisatie, een disfunctionerende werknemer of een langdurig arbeidsongeschikte werknemer. Om langdurige procedures te voorkomen, kiezen werkgevers dan ook vaak voor een vaststellingsovereenkomst. In een dergelijke overeenkomst kunnen afspraken op maat gemaakt worden. En hoewel het internet vol staat met modelovereenkomsten, zijn hier ook risico’s aan verbonden. Denk aan bepalingen of CAO’s die op uw organisatie niet van toepassing zijn. Of de situatie dat u een compensatie voor de transitievergoeding voor een langdurig arbeidsongeschikte werknemer aanvraagt, maar de vaststellingsovereenkomst niet de juiste bepalingen bevat waardoor u geen compensatie ontvangt. Dit kan vervelende gevolgen hebben voor uw onderneming en kan leiden tot langdurige onderhandelingen en wellicht zelfs een procedure.

Om dit soort (kostbare en tijdrovende) zaken te voorkomen, is het raadzaam om uw vaststellingsovereenkomst vooraf te laten controleren door een arbeidsrechtadvocaat. Onze specialisten kunnen u ontzorgen door een op maat gesneden vaststellingsovereenkomst op te stellen die tevens WW-proof* is. U bent er dan zeker van dat de inhoud van uw vaststellingsovereenkomst voldoet aan de meest recente regelgeving. Ook de onderhandelingen kunnen vereenvoudigd worden door het inschakelen van één van onze specialisten. Zonder de emotie die u wellicht richting uw werknemer ervaart, kunnen wij voor u het beste voorstel uitonderhandelen. Door deze tijdrovende taken uit handen te nemen, kunt u zich volledig toeleggen op hetgeen u het liefste doet: ondernemen.

De 1-2-3 VSO-pakketten voor werkgevers

Met het VSO-pakket voor werkgevers (klik hier om de brochure te downloaden) kunt u zelf kiezen welke hulp voor u relevant is, tegen een vast tarief. De werkzaamheden die wij voor u zullen verrichten, zijn afhankelijk van het pakket dat u afneemt. Zo weet u waar u aan toe bent en bent u verzekerd van de juiste bijstand.

Pakket 1 - €300,- excl. BTW
Check of de vaststellingsovereenkomst aan de meest recente wet- en regelgeving voldoet. Mocht u zelf niet over een vaststellingsovereenkomst beschikken, dan ontvangt u van ons een model.

Pakket 2 - €450- excl. BTW
Pakket 1 + de vaststellingsovereenkomst op maat maken voor uw onderneming en/of de bewuste werknemer.  

Pakket 3 - €1.500 excl. BTW
Pakket 1 + 2 + het in onderhandeling** gaan met uw werknemer. Als u de vaststellingsovereenkomst voorlegt aan uw werknemer, zal deze naar alle waarschijnlijkheid een tegenvoorstel bij u neerleggen. Kiest u voor dit pakket, dan zullen wij deze onderhandelingen voor u uit handen nemen.

Aanmelden

Wilt u gebruik maken van één van onze VSO-pakketten? Vul dan het aanmeldformulier in. Klik hier om naar de desbetreffende pagina te gaan. 

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Bierman Advocaten zijn van toepassing op alle door of namens Bierman Advocaten te verlenen diensten. Deze voorwaarden worden u na ontvangst van het aanvraagformulier samen met de opdrachtbevestiging aan u toegezonden. Desgewenst kunt u deze alvast raadplegen via onze website. 

Facturatie

De facturen ontvangt u (tenzij anders overeengekomen) per e-mail. De betalingstermijn van facturen bedraagt 14 dagen. Indien bij de facturatie bepaalde kostenplaatsen dan wel andere gegevens dienen te worden vermeld, verzoek ik u mij dit zo spoedig mogelijk te laten weten. 

Tot slot

Onze beoordeling zal geschieden op basis van de door u verstrekte informatie. Wij gaan ervan uit dat u ons juist en volledig zult informeren. Indien hier niet aan wordt voldaan, komen eventuele gevolgen daarvan voor eigen rekening en risico.


* De advocaat kan het recht op een WW-uitkering zoveel als mogelijk veiligstellen, maar de uiteindelijke beoordeling ligt bij het UWV. Wij kunnen dan ook geen garanties afgeven.
** Indien u en uw werknemer niet tot overeenstemming komen, dan zijn de kosten van mogelijke procedures bij het UWV of de kantonrechter uitgesloten van dit pakket.