UPDATE: nog meer faillissementen en verkopen van Imtech

Gepubliceerd op 08-09-2015

Inmiddels is het bijna een maand geleden dat vier vennootschappen van Imtech failliet zijn verklaard, zie onderstaand bericht. Sindsdien zijn er de nodige ontwikkelingen geweest waar wij u graag van op de hoogte brengen.

Faillissementen

Zo zijn de volgende vennootschappen tevens in staat van faillissement verklaard: 

 • Imtech Nederland BV op 17 augustus 2015, curatoren Princen en Peters;
 • Imtech Benelux Group BV op 17 augustus 2015, curatoren Princen en Peters;
 • Imtech Building Services BV op 18 augustus 2015, curatoren Princen, Peters en Hamm.

Daarnaast is aan Imtech Industrial Services BV op 28 augustus 2015 een voorlopige surseance van betaling verleend. Hierbij zijn Princen, Peters en Hamm aangesteld tot bewindvoerders.

Verkopen

Inmiddels hebben er ook diverse verkopen vanuit de faillissementen plaatsgevonden. De curatoren hebben de aandelen in de volgende ondernemingen verkocht:

 • Imtech Traffic & Infra Group BV (exclusief de Belgische activiteiten) aan RCPT Beheer BV;
 • Imtech Belgium Holding NV en Imtech België BV aan Cordeel Groep;
 • Imtech Toegangstechniek BV aan Agta Record AG;
 • Imtech Industry International B.V. en Ventilex BV aan Techim BV.

Verder is er voor delen van Imtech Building Services BV een activatransactie met Unica BV gesloten.

Door alle verkopen zijn inmiddels wereldwijd ruim 10.000 van de ongeveer 22.000 banen veilig gesteld. Daarnaast zijn bij Imtech Nordic Group BV, Imtech Marine Group BV en Imtech Traffic & Infra BV betalingen aan handelscrediteuren en aan andere crediteuren (voor tientallen miljoenen euro’s) zeker gesteld. Ook de aanzienlijke belangen van de crediteuren en opdrachtgevers van Imtech Belgium NV en Imtech België BV zijn door de verkopen veilig gesteld.

Mocht u over de faillissementen van Imtech nog vragen hebben dan kunt u uiteraard contact opnemen via info@bierman.nl of 0344-677 188.


UPDATE: Vier vennootschappen Imtech failliet en twee verkocht

Gepubliceerd op 14-08-2015

Gelet op de recente ontwikkelingen bijgaand een aanvulling op onderstaand bericht dat gisteren gepubliceerd werd.

Op donderdagmiddag 13 augustus zijn de volgende vennootschappen failliet verklaard:

 • Royal Imtech NV
 • Imtech Capital BV
 • Imtech BV
 • Imtech Group BV


Hierbij zijn Jeroen Princen en Paul Peters aangesteld als curatoren. Direct na het faillissement is Imtech Marine Group BV overgedragen aan PON Holdings en Parcom Capital. Ook Imtech Nordic Group BV is direct verkocht aan een door de financiers nieuw opgerichte entiteit. Met de verkoop van deze twee divisies blijven de banen van circa 7.300 werknemers (waarvan 1.300 in Nederland) behouden. Indien wij u bij het veiligstellen van uw rechten, het in contact treden met de curatoren of anderszins van dienst kunnen zijn, dan kunt u uiteraard contact opnemen via info@bierman.nl of 0344-677 188.


Surseance van betaling Imtech; wat betekent het voor u?

Gepubliceerd op 13-08-2015

Ongetwijfeld bent u bekend met de voorlopige surseance van betaling die op 11 augustus jl. aan Imtech is verleend. De kans is groot dat ook uw bedrijf direct of indirect een relatie met Imtech heeft en dat u vragen heeft over de consequenties van de surseance van betaling. Daarom vindt u hieronder een overzicht met relevante informatie over de surseance. Overigens merken wij op dat de surseance vooralsnog alleen aan Royal Imtech NV is verleend, en niet aan haar dochtervennootschappen.

Surseance van betaling

Kort gezegd houdt een surseance van betaling in dat de onderneming voor een bepaalde duur uitstel van betaling krijgt. Het doel is dat de onderneming aan het einde van de surseance weer volledig aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Voorlopig kunnen de schuldeisers de betaling van hun vorderingen dan ook niet opeisen. Tijdens de surseance zet de onderneming gewoon haar activiteiten voort. Overigens worden verreweg de meeste surseances van betaling omgezet in een faillissement.

De aangestelde bewindvoerders zullen samen met het bestuur onderzoeken of de gehele onderneming of onderdelen daarvan kunnen worden verkocht in het kader van een doorstart. Als er geen koper kan worden gevonden, dan zal de surseance waarschijnlijk snel worden omgezet in een faillissement. Mogelijk gaan dan ook de dochtermaatschappijen van Imtech failliet.

(Onder)aannemers

Alhoewel Imtech haar activiteiten vooralsnog voortzet, kunnen de (onder)aannemers hun werkzaamheden opschorten totdat zeker is dat zij hun vorderingen betaald krijgen. Het is dan ook zaak om snel met de bewindvoerders in contact te treden en afspraken te maken om ervoor te zorgen dat projecten niet onnodig (lang) worden stil gelegd en dat de vorderingen worden betaald.

Opdrachtgevers

Voor opdrachtgevers van Imtech geldt dat als Imtech het werk al heeft voltooid en de opdrachtgever nog (een gedeelte van) de factuur dient te voldoen, het verstandig is de betaling voorlopig op te schorten. Er kunnen immers gebreken aan het licht komen die anders onder de garantie zouden vallen. In verband met de surseance is het maar de vraag of Imtech haar garantieverplichtingen zal nakomen.

Opdrachtgevers die nog een lopende overeenkomst met Imtech hebben, doen er verstandig aan snel in contact te treden met de bewindvoerders over de afronding van de opdracht.

Verhuurders

Zowel in een surseance als in een faillissement zijn de huurpenningen boedelschuld. Dit betekent dat er meer kans bestaat op betaling dan bij een gewone vordering. In een surseance kunnen verhuurders de huurovereenkomst niet opzeggen, dat kunnen alleen de huurder en de bewindvoerders. In een faillissement kan de huurovereenkomst wel worden opgezegd door verhuurders. Wel is het van belang om snel in contact te komen met de bewindvoerders in surseance of de curatoren in faillissement om uw rechten als verhuurder veilig te stellen.

Leveranciers

Leveranciers met een eigendomsvoorbehoud hebben zowel in een surseance als in een faillissement het recht om de door hen geleverde en nog niet betaalde goederen terug te halen. De goederen kunnen alleen opgehaald worden als het eigendomsvoorbehoud tijdig bekend is gemaakt aan de bewindvoerders of curatoren en de goederen individualiseerbaar zijn.

Daarnaast kunnen leveranciers hun recht van reclame inroepen, waarmee de overeenkomst wordt ontbonden en de leverancier zijn niet-betaalde goederen kan terugvorderen. Dit moet echter wel binnen zes weken na het verstrijken van de betalingstermijn of binnen zestig dagen na het leveren van de goederen aan Imtech gebeuren. Ook hier is het van belang om snel en volledig bij de bewindvoerders opgave te doen van de rechten die u op de door u geleverde goederen kunt uitoefenen.

Voor de goede orde merken wij nog op dat er mogelijk een afkoelingsperiode wordt gelast, wat betekent dat u vooralsnog niet uw rechten kunt uitoefenen. En ook in dit geval is haast geboden om met de bewindvoerders afspraken te maken.

Wat wij voor u doen

Wordt u geconfronteerd met de surseance van Imtech en heeft u naar aanleiding daarvan vragen, neemt u dan contact op met één van onze bouw- of insolventiespecialisten via info@bierman.nl of via 0344-677 188. Samen met u bekijken we dan hoe de eventuele schade zoveel mogelijk kan worden voorkomen.