Kinderalimentatie in 2015

Gepubliceerd op 02-12-2014

Vanaf 1 januari 2015 wordt er een aantal belangrijke zaken gewijzigd voor gescheiden ouders. Deze wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor de hoogte van de behoefte van kinderen en de draagkracht van de ouders, waardoor er aanleiding kan bestaan om de vastgelegde alimentatie te wijzigen.

De wet hervorming kindregelingen
Vanaf de inwerkingtreding van de Wet hervorming kindregelingen op 1 januari a.s. zal de alleenstaande oudertoeslag in de bijstand, de alleenstaande ouderkorting en het fiscaal voordeel bij het betalen van kinderalimentatie vervallen. Daarentegen zal het kindgebonden budget worden verhoogd en zal een “alleenstaande ouderkop” worden ingevoerd. Deze “alleenstaande ouderkop” verhoogt het kindgebonden budget met (in 2015) maximaal € 3.050,--.

Gevolgen van de genoemde wijzigingen
Bij de berekening van alimentatie zijn zowel de behoefte van een kind als de draagkracht van de ouders van belang. Het laagste bedrag bepaalt de maximaal te betalen alimentatie.

Wijzigingen behoefte
Sinds 1 januari 2013 wordt de behoefte van kinderen berekend aan de hand van een behoeftetabel. De uitkomst is afhankelijk van het inkomen van de ouders tijdens het huwelijk. Kinderen waarvan de ouders een hoger inkomen hebben, hebben derhalve ook een hogere behoefte dan kinderen met ouders die een laag inkomen hebben. Op deze behoefte wordt het kindgebonden budget in mindering gebracht. Zoals reeds vermeld kan dit budget, door de afschaffing van andere regelingen, vanaf 1 januari 2015 stijgen.

In het trema-rapport staan richtlijnen opgenomen ten aanzien van de berekening van alimentatie. De hieraan verbonden expertgroep alimentatienormen beveelt aan het totalekindgebonden budget (inclusief de “alleenstaande ouderkop”) in mindering te brengen op het gevonden tabelbedrag. Dit heeft tot gevolg dat er minder behoefte zou zijn aan kinderalimentatie. Het kan daarbij zelfs zo zijn dat er geen behoefte meer resteert waarin de ouders dienen te voorzien en er geen aanleiding bestaat tot het opleggen van een onderhoudsbijdrage ten laste van de ouder waar het kind zijn hoofdverblijfplaats niet heeft.

Wijziging draagkracht
Op dit moment is het (onder bepaalde voorwaarden) mogelijk om ten aanzien van voldane kinderalimentatie een forfaitaire aftrekpost op te voeren in de aangifte inkomstenbelasting. Het fiscale voordeel dat hiermee verkregen wordt verhoogt vervolgens de draagkracht van de ouder die alimentatie voldoet. Vanaf 1 januari a.s. wordt dit fiscale voordeel afgeschaft. De draagkracht van de alimentatiebetaler wordt daardoor lager. De expertgroep alimentatienormen concludeert dat deze wijziging aanleiding kan geven tot herbeoordeling van eerder overeengekomen of vastgestelde bijdragen.

Wijziging van omstandigheden
Bij het overeenkomen of vaststellen van alimentatie voor de periode vanaf 1 januari 2015 dient rekening te worden gehouden met het voorgaande. In situaties waarin de kinderalimentatie reeds is bepaald, gebeurt dit echter niet automatisch. In deze gevallen is het daarom raadzaam te laten bekijken of de alimentatie nog steeds overeenkomt met de wettelijke maatstaven. Hiervoor dient een alimentatieberekening te worden gemaakt. Indien de berekende alimentatie afwijkt van de eerder vastgestelde of overeengekomen bedragen, kunnen afspraken worden gewijzigd en vastgelegd. Indien hier geen mogelijkheid toe bestaat, kan via een advocaat een wijzigingsprocedure bij de rechtbank worden gevoerd.

Conclusie
Vanaf 2015 zullen er een aantal belangrijke wijzigingen in werking treden die betrekking hebben op kinderalimentatie. Hierdoor zullen er naar verwachting vele wijzigingsprocedures bij de rechtbank worden gevoerd. Wilt u laten berekenen welke gevolgen de nieuwe regelgeving voor u heeft, dan kunt u contact opnemen met één van onze gespecialiseerde familierechtadvocaten.

Indien u gedurende de maand januari 2015 uw alimentatiezaak bij ons in behandeling geeft, zullen wij één uur van de declaratie voor onze rekening nemen.

Mr. M.S. Vos
Vakgroep Echtscheidingsrecht
m.vos@bierman.nl