Invoering Flex BV per 1 oktober 2012 â?? een overzicht van de wijzigingen

Gepubliceerd op 18-10-2012

De BV stamt uit 1971 en werd destijds gemodelleerd naar het voorbeeld van haar grote zus, de NV. De BV stelde het midden- en kleinbedrijf in staat met beperkte aansprakelijkheid te handelen. De BV vorm bleek succesvol en heeft sinds de invoering een grote vlucht genomen.
 
De laatste jaren kon de BV met haar onverbiddelijke kapitaalbeschermingsregels, de concurrentie met buitenlandse rechtsvormen niet meer aan. Dit vormde reden voor een herziening van het BV-recht, waarover jarenlang is gedebatteerd.
 
Inmiddels is het zover. Op 1 oktober 2012 aanschouwt een nieuwe rechtsvorm het levenslicht: de Flex BV. Dit artikel beoogt de hoofdlijnen van de nieuwe regeling voor BV’s te schetsen.
 
Verval storting minimumkapitaal
De huidige eis van een minimumkapitaal van € 18.000 komt te vervallen. De Flex BV kent geen minimumkapitaal meer en het kapitaal hoeft niet meer in euro’s te worden uitgedrukt. Door dit alles staat de mogelijkheid van oprichting van een BV thans voor iedereen open.

Kapitaalbescherming
Het systeem van kapitaalbescherming verandert drastisch. Worden aandelen in natura volgestort (bijvoorbeeld door inbreng van een eenmanszaak), dan hoeft géén accountantsverklaring meer te worden opgemaakt. Een beschrijving van hetgeen ingebracht wordt is nog wel geboden. Of de waarde die de beschrijving weergeeft reëel is en volstaat als storting op de aandelen, staat ter beoordeling van de oprichters

Bij volstorting in geld vervalt het vereiste van een bankverklaring. De huidige strenge eisen bij kapitaalvermindering vervallen. Het nominaal bedrag van de aandelen kan eenvoudig worden verminderd en aandelen kunnen gemakkelijker worden ingekocht door de vennootschap. Crediteuren kunnen zich niet meer verzetten tegen een kapitaalvermindering.
 
De kapitaalvermindering geschiedt onder verantwoordelijkheid van het bestuur die daarbij een dubbele toets dient aan te leggen, te weten een balanstoets (het eigen vermogen mag niet onder de grens van de wettelijk/statutair bepaalde reserves komen) en een uitkeringstoets (de vennootschap moet haar schulden kunnen blijven betalen). Verzaakt het bestuur, dan is zij jegens de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk.
 
Dividendbeleid
Ook hier verandert het nodige. Wat blijft is dat de algemene vergadering in beginsel tot dividend kan besluiten indien (opnieuw) voldaan is aan de balanstoets. Een dergelijk dividendbesluit kan echter niet worden uitgevoerd zolang het bestuur daarvoor geen goedkeuring verleent. Het bestuur kan dat alleen weigeren op grond van een negatief uitvallende uitkeringstoets. Ook hier is het bestuur aansprakelijk indien zij haar taak op dit punt verzaakt. Vermeldenswaard is dat het beruchte financieringsverbod van art. 207c boek 2 BW komt te vervallen.

Stemrechtloze + Winstrechtloze aandelen
Nieuw is de mogelijkheid stemrechtloze aandelen in te voeren. Deze mogelijkheid zal in de praktijk onder meer diensten kunnen bewijzen voor werknemers-participaties. Stemrechtloze aandelen delen wel in de winst. Nieuw is voorts de mogelijkheid van winstrechtloze aandelen. Aan dergelijke aandelen is enkel stemrecht verbonden.

Blokkeringsregeling/benoeming/ontslag bestuurders - commissarissen
De blokkeringsregeling is niet meer verplicht. Ook kan in de statuten worden bepaald dat de aandelen gedurende een bepaalde periode niet kunnen worden overgedragen. In de nieuwe regeling kunnen bestuurders worden benoemd, ontslagen of geschorst door een vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding. Ook een (raad van) commissaris(sen) kan een bestuurder schorsen. Commissarissen kunnen ook worden benoemd en ontslagen door een vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding. De statuten kunnen bepalen dat het bestuur zich dient te gedragen naar de aanwijzingen van een ander orgaan van de vennootschap. Het bestuur moet die aanwijzingen opvolgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
 
Aandeelhoudersrechten en –verplichtingen
De statuten kunnen voortaan met betrekking tot alle aandelen of aandelen van een bepaalde soort of aanduiding:
 

a. bepalen dat verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard, jegens de vennootschap of een derde of tussen aandeelhouders aan het aandeelhouderschap zijn verbonden. Dit geef een stevige basis voor aandeelhoudersovereenkomst;

 

b. eisen stellen aan het aandeelhouderschap;

 

c.  bepalen dat de aandeelhouder in gevallen, in de statuten omschreven, gehouden is zijn aandelen of een deel daarvan aan te bieden en over te dragen.

Overgangsrecht
Overgangsrecht is doorgaans saai en taai maar in dit geval de moeite van het lezen waard. Hoofdregel is de onmiddellijke werking van het nieuwe recht. Aanhangige rechtszaken lopen gewoon door, zij het dat de rechter partijen een termijn kan stellen waarbinnen partijen de stellingen kunnen aanpassen aan de nieuwe situatie. Voorts geldt onder andere dat een onder het oude recht geldige rechtshandeling niet nietig of vernietigbaar wordt door de inwerkingtreding van de wet;

 
Wat staat u te doen?
Bierman Advocaten raadt u aan uw huidige BV statuten te laten controleren. Met behulp van het nieuwe recht kan meer op de feitelijke situatie binnen de vennootschap worden ingespeeld. Was het BV recht vroeger voor 75 procent van de gevallen een ‘one size fits all’ product, vanaf 1 oktober a.s. kunnen “op maat” van de betreffende (groep van) aandeelhouders gesneden statuten worden gemaakt.

De advocaten verbonden aan de sectie ondernemingsrecht van Bierman Advocaten is u graag van dienst bij het opstellen van dergelijke op maat gesneden statuten.
 
Mr. Th.H.A. Teeuwen