Het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen: de actuele stand van zaken

Gepubliceerd op 16-03-2016

Al eerder publiceerde ik op het Kennisplein over de ontwikkelingen ten aanzien van het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen. Afgezien van het feit dat er inhoudelijk het nodige kan worden opgemerkt over dit wetsvoorstel, kan men zo langzamerhand ook vraagtekens plaatsen bij de onduidelijkheid ten aanzien van de datum waarop het wetsvoorstel ook daadwerkelijk in werking zal treden.

Reeds meerdere malen is deze datum namelijk al bijgesteld. Vervelend voor de partijen die rechtstreeks met de wetswijziging te maken zullen krijgen, want deze partijen weten nu niet meer wanneer zij gereed moeten zijn voor de gevolgen die de wijzigingen met zich mee zullen brengen. Op 18 december 2015 zijn zelfs Kamervragen aan minister Blok gesteld omtrent de vertraging van de invoering van de wet, ook ingegeven door (negatieve) berichtgeving in de media. Partijen weten nu niet waar zij aan toe zijn, welke maatregelen zij moeten treffen en voor welke datum zij alles gereed moeten hebben voor de inwerkingtreding. Dit is gezien de ingrijpende wijzigingen die de wet met zich meebrengt een kwalijke zaak en men loopt het gevaar door de inwerkingtreding te worden “overvallen”. Ook het Instituut voor Bouwkwaliteit heeft op 16 december 2015 een advies uitgebracht ten aanzien van de inwerkingtreding van het wetsvoorstel en pleit voor een gefaseerde inwerkingtreding. Daarbij is zij uitgegaan van een inwerkingtreding in twee fasen, waarbij de eerste fase zal starten op 1 januari 2017, maar ook nu weer is het de vraag of deze datum wordt gehaald.

Nieuwe (kritische) geluiden hebben er toe geleid dat minister Blok op dit moment om tafel gaat met de betrokken marktpartijen om van gedachten te wisselen over met name de rol en positie van de op te tuigen Toelatingsorganisatie. In principe zou deze fase nu afgerond moeten zijn en is het wachten op de Minister die de Kamer omtrent de uitkomsten van het overleg zal informeren. Op dit moment zijn de uitkomsten van het overleg nog niet bekend en is er dus ook nog niets bekend over de datum waarop het wetsvoorstel daadwerkelijk in werking zal treden. Opnieuw onzekerheid dus!

Wilt u niet door de inwerkingtreding van het wetsvoorstel worden overvallen? Blijf dan op de hoogte van de ontwikkelingen via ons Kennisplein.  

Mr. K.D.C. Schemkes
Sectie Bouw- en Vastgoedrecht
schemkes@bierman.nl