Een ontbindende voorwaarde in een arbeidsovereenkomst; mag dat?

Gepubliceerd op 17-08-2016

De manieren waarop een dienstverband kan eindigen zijn in de wet bepaald. De verschillende ontslagroutes die een werkgever kan bewandelen om een werknemer te ontslaan kunt u vinden op Ontslaginfo.nl.

Daarnaast kan een arbeidsovereenkomst eindigen door het intreden van een zogenoemde “ontbindende voorwaarde”. Dit is een bepaling tussen de werkgever en de werknemer waarin wordt afgesproken dat de arbeidsovereenkomst eindigt als op een bepaalde datum niet aan een bepaalde voorwaarde is voldaan. Bijvoorbeeld als de werknemer niet voor de aanvang van zijn eerste werkdag zijn diploma heeft behaald of een Verklaring Omtrent Gedrag (“VOG”) heeft verstrekt aan de werkgever.

In het verleden hebben rechters zich al vaak moeten buigen over de vraag of de ontbindende voorwaarde wel op een geldige manier is afgesproken in de arbeidsovereenkomst. Uit deze rechtspraak blijkt dat de werkgever geen invloed mag hebben op het al dan niet intreden van de voorwaarde.

Een recente casus
Op 9 augustus 2016 heeft de rechter in een kort geding-procedure uitspraak gedaan over de geldigheid van een ontbindende voorwaarde in een arbeidsovereenkomst. In deze kwestie hadden partijen afgesproken dat de arbeidsovereenkomst zou eindigen als de werknemer niet voor aanvang van de werkzaamheden een VOG had afgegeven aan de werkgever. De werkgever had de mogelijkheid om de termijn voor het verstrekken van de VOG met 6 weken te verlengen.

De werknemer had niet voor aanvang van de werkzaamheden een VOG afgegeven, waarna de werkgever na bijna één maand de ontbindende voorwaarde inriep waardoor het dienstverband eindigde.

Aan de rechter werd door de werknemer de vraag voorgelegd of het dienstverband rechtsgeldig was geëindigd door het intreden van de ontbindende voorwaarde. Voor de beantwoording van deze vraag achtte de rechter het van belang dat de werkgever eerst bijna één maand niet om de VOG had gevraagd en vervolgens zonder voorafgaande waarschuwing de ontbindende voorwaarde had ingeroepen. De rechter oordeelde dat de bepaling te veel ruimte liet aan de werkgever. Het was voor de werknemer niet op voorhand duidelijk wanneer zijn arbeidsovereenkomst zou eindigen. Bovendien hadden partijen de overeenkomst niet schriftelijk ondertekend, hetgeen wel vereist is.

Tip
Uit deze uitspraak blijkt wederom dat de formulering van de ontbindende voorwaarde erg nauw luistert. Het is daarom aan te raden deze op te laten stellen of te laten beoordelen door een specialist.

Lisa Schouten
Sectie Arbeidsrecht
schouten@bierman.nl