Administratie binnenkort verplicht overdragen aan curator!?

Gepubliceerd op 13-02-2017

Curatoren lopen regelmatig tegen het probleem aan dat administratiekantoren slechts bereid zijn de gewenste administratie van gefailleerde te overleggen, nadat hij de openstaande schulden voldoet. Om tot een goede afwikkeling over te kunnen gaan, is medewerking echter wel van groot belang. Binnenkort krijgt de curator er van de wetgever een bijzonder stuk gereedschap bij, wat het mogelijk maakt om administratiekantoren in de toekomst te verplichten administratie bij een faillissement over te dragen. De in dit kader van belang zijnde (nieuwe) wetsartikelen licht ik hieronder kort toe.

Artikel 105b Faillissementswet
In artikel 105b Faillissementswet van het wetsvoorstel “versterking positie curator” wordt opgenomen dat derden (lees: administratiekantoren, met inbegrip van accountantsorganisaties), die de administratie onder zich hebben, verplicht zijn om deze desgevraagd aan de curator ter beschikking te stellen. Zo nodig, dienen de administratiekantoren ook de middelen beschikbaar te stellen aan de curator om de inhoud van de gegevensdrager - waar de administratie opgeslagen is - leesbaar te maken.

Wanneer administratiekantoren dit weigeren, kan de curator aan de rechter vragen om de plicht tot het overleggen van de administratie te bevestigen, dit op straffe van een dwangsom. Tevens kan de plicht zelfs gesanctioneerd worden via het strafrecht.

Vergoeding
Vissen administratiekantoren met dit wetsvoorstel nu geheel achter het net? Het antwoord luidt nee! De minister van Veiligheid & Justitie heeft namelijk aangegeven dat administratiekantoren voor de verrichte werkzaamheden de curator een “redelijke vergoeding” mogen vragen.

Biedt de faillissementsboedel daarvoor geen of onvoldoende middelen, dan geldt de afgifteplicht tegenover de curator echter ook. De daarmee eventueel gepaard gaande kosten kunnen door administratiekantoren worden verdisconteerd in de tarieven die de administratiekantoren voor hun reguliere dienstverlening in rekening brengt, aldus de minister.

Inwerkingtreding
Het wetsvoorstel is op 20 december 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. Een datum van inwerkingtreding is nog niet bekend, maar het ligt voor de hand dat de wetgever een spoedige inwerkingtreding zal nastreven.

Vraagt u zich af in hoeverre u verplicht bent de administratie van gefailleerde over te dragen aan een curator? Neem dan gerust contact met mij op.

Thijmen Ross
ross@bierman.nl