Omgevingsrecht

Er zijn maar weinig rechtsgebieden waar de ontwikkelingen elkaar zo snel opvolgen als in het ruimtelijke bestuursrecht. De Wabo en de Crisis- en Herstelwet zijn net een aantal jaren van kracht en de wetgever is al bezig met de (vergevorderde) voorbereidingen voor een nieuwe Omgevingswet. De bestuursrechtadvocaten van Bierman Advocaten begeleiden ondernemers, overheden en burgers bij het vinden van hun weg door de jungle aan regelgeving. Onze advocaten hebben veel ervaring met onder andere:

  • projectbegeleiding middels het inventariseren en aanvragen van de benodigde vergunningen alsmede het in kaart brengen en toetsen van ruimtelijke aspecten en risico’s, waaronder de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet
  • advisering bij bestemmingsplanprocedures, bijvoorbeeld middels het opstellen van inspraakreacties en zienswijzen
  • het begeleiden van aanvragen om van een bestemmingsplan af te wijken, bijvoorbeeld binnenplanse afwijkingen, kruimelgevallen en projectbesluiten
  • advisering bij planschade, variërend van de beoordeling van planschadeovereenkomsten en planschaderisicoanalyses tot het opstellen van planschadeclaims
  • vergunningenmanagement ten behoeve van infrastructurere contracten (UAV-gc 2005)
  • beoordelen van exploitatieovereenkomsten en exploitatieplannen