Doorlinken via vrijwel identieke domeinnaam geoorloofd

Gepubliceerd op 14-01-2014

Is het een onderneming toegestaan een domeinnaam te gebruiken die vrijwel identiek is aan de domeinnaam van haar concurrent, zelfs indien alleen een koppelteken aan deze naam wordt toegevoegd? Het antwoord op deze vraag is gegeven door de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Almelo.[1] De rechter ziet in dit gebruik (opmerkelijk genoeg) geen probleem, zelfs wanneer deze gelijkende domeinnaam enkel wordt gebruik om de bezoekers door te linken naar haar eigen website. 

 

Feiten
Dealerstation drijft een onderneming die een online veilingsite voor auto’s exploiteert via de domeinnaam besteautobod.nl. Dealerdirect, een concurrent van Dealerstation op de markt van online veilingsites, exploiteert een veilingsite via de domeinnaam ikwilvanmijnautoaf.nl. Tot haar grote frustratie merkt Dealerstation dat Dealerdirect op enig moment de domeinnaam beste-autobod.nl heeft geregistreerd. Dealerdirect gebruikt deze gelijkende domeinnaam – dus met streepje – om bezoekers naar ikwilvanmijnautoaf.nl door te linken.

 

Standpunt Dealerstation
Dealerstation meent dat Dealerdirect door het gebruik van de domeinnaam beste-autobod.nl inbreuk maakt op de handelsnaam (of domeinnaam) besteautobod.nl. Dealerstation voert in de door haar gestarte kort gedingprocedure aan dat verwarring bij het publiek te verwachten is nu beide domeinnamen vrijwel identiek zijn. Hierdoor haakt Dealerdirect op onrechtmatige wijze aan bij de reputatie van Dealerstation. Dealerstation vraagt de rechter het Dealerdirect te verbieden gebruik te blijven maken van de domeinnaam beste-autobod.nl.

 

Juridisch kader: Handelsnaamwet
Het is op grond van artikel 5 van de Handelsnaamwet verboden een handelsnaam te gebruiken die reeds door een andere onderneming gebruik wordt, indien daardoor verwarring te duchten is. Dit geldt ook indien de naam slechts in geringe mate van de handelsnaam afwijkt. Onder handelsnaam wordt begrepen de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Voor bescherming onder de Handelsnaamwet is vereist dat sprake is van een naam die naar buiten toe wordt gebruikt als aanduiding van de onderneming.

 

Géén handelsnaaminbreuk
De Voorzieningenrechter ziet echter geen enkel probleem in het gebruik van de domeinnaam beste-autobod.nl om bezoekers naar de website van ikwilvanmijnautoaf.nl door te linken. De rechter oordeelt namelijk kortweg dat Dealerstation de naam besteautobod niet naar buiten toe gebruikt als naam waaronder haar onderneming wordt gedreven. Er is dan ook geen sprake van een handelsnaam als bedoeld in de Handelsnaamwet, waardoor de domeinnaam besteautobod.nl niet door deze wet wordt beschermd.

 

Géén onrechtmatige daad
Ten aanzien van de onrechtmatigheid van het gebruik door Dealerdirect merkt de rechter het volgende op. Voorop wordt gesteld dat het profiteren van andermans product en inspanningen op zichzelf niet verboden is, zelfs niet wanneer dit nadeel oplevert aan een ander. Het profiteren van andermans domeinnaam is slechts onrechtmatig wanneer het publiek op onrechtmatige wijze in verwarring wordt gebracht. Daarvan is in deze zaak echter geen sprake. Volgens de rechter wordt de domeinnaam beste-autobod.nl uitsluitend gebruikt om door te linken. Wanneer de bezoekers op de website van Dealerdirect zijn beland, is het hen volgens de rechter voldoende duidelijk dat zij zich niet op de website besteautobod.nl bevinden. De rechter meent dan ook dat er geen verwarring te duchten is. Van onrechtmatig handelen is geen sprake.

 

Andere mogelijkheden: handelsnaamrecht of merkenrecht
Op het eerste gezicht lijken de mogelijkheden om op te treden tegen concurrenten die gebruik maken van een gelijkende domeinnaam zeer beperkt. Dit laatste kan voor u als ondernemer zeer vervelende gevolgen hebben. Consumenten, die de naam van uw website per ongeluk verkeerd intoetsen, kunnen bijvoorbeeld onbedoeld op de website van uw concurrent terecht komen.

Desondanks kan het intellectuele eigendomsrecht u wel degelijk bescherming bieden. In deze zaak was geen sprake van inbreuk op de handelsnaam van Dealerstation, aangezien zij deze naam niet naar buiten toe gebruikte als aanduiding van de onderneming. Veel ondernemingen gebruiken echter een domeinnaam waarin hun bedrijfsnaam is verwerkt. In een dergelijk geval biedt de Handelsnaamwet wél bescherming tegen het gebruik van dezelfde of een gelijkende (handels)naam door een concurrent.

Ook kan een onderneming op grond van het merkenrecht optreden indien een derde gebruik maakt van haar merk in een domeinnaam. In beginsel zal een merkhouder in een procedure met succes kunnen optreden tegen het doorlinken.[2] Niet iedere naam kan echter als merk worden ingeschreven. Het is bijvoorbeeld  maar zeer de vraag of de naam besteautobod voorafgaand aan deze procedure door Dealerstation als merk zou kunnen worden ingeschreven. Voor inschrijving is namelijk vereist dat de naam onderscheidend vermogen heeft. Beschrijvende termen komen in beginsel niet voor inschrijving in aanmerking.

 

Conclusie
Reeds bij de registratie van een domeinnaam dient u zich te realiseren dat concurrenten gebruik kunnen maken van een iets afwijkende domeinnaam als link naar hun eigen website. Zeker wanneer uw website aan populariteit wint en dagelijks vele bezoekers trekt, is dit risico reëel. Door gebruik van uw domeinnaam als handelsnaam of inschrijving van een merk kunt u zich beschermen tegen dit risico.  

Mr. T.C. Klaseboer
Vakgroep Intellectuele eigendom & ICT
klaseboer@bierman.nl[1] Vzr Rb. Overijssel 31 mei 2013, C/08/137328.

[2] Zie o.a. Vzr Rb. Den Haag 14 juni 2013, IEPT 2013/0614.