Insolventierecht & herstructurering

Iedere onderneming komt wel eens in aanraking met een faillissement. Door het maken van heldere afspraken met uw relaties is het mogelijk om een faillissement zonder al te veel kleerscheuren door te komen, of in ieder geval uw schade te beperken. De advocaten van de vakgroep Insolventie & Herstructurering hebben ruime ervaring op dit gebied en beschikken over de vereiste kennis om uw onderneming hierin te adviseren.

 

Het uitoefenen van uw rechten tegenover een gefailleerde wederpartij

 • Als ondernemer maakt u in de regel gebruik van algemene voorwaarden. In deze voorwaarden is vaak bepaald dat u eigenaar blijft van de door u geleverde zaken totdat de afnemer de koopsom heeft voldaan. Juist in geval van faillissement van de afnemer kunt u zich hierdoor deze zaken gemakkelijk weer terugkrijgen.
 • Ook als u geen algemene voorwaarden hanteert, dan biedt de wet u vaak nog de mogelijkheid om de door u geleverde zaken terug te halen met een beroep op het recht van reclame.
 • De wet biedt u verder nog het recht van retentie. Als uw onderneming zaken onder zich heeft die toebehoren aan een gefailleerde wederpartij, dan kunt u veelal de uitlevering van die zaken opschorten totdat uw vordering is voldaan.

 

 

Bestuurdersaansprakelijkheid
Het kan voorkomen dat de bestuurder voorafgaand aan het faillissement tegenover uw onderneming heeft gehandeld op een manier die niet door de beugel kan en waardoor uw onderneming schade lijdt. Wij kunnen beoordelen of dit handelen onrechtmatig is en de bestuurder persoonlijk aansprakelijk stellen voor de door uw onderneming geleden schade.

Bent u zelf deze bestuurder en bent u zich van geen kwaad bewust, dan kunnen wij u juist bijstaan om de aansprakelijkheid af te wenden. 

 

Koop uit faillissement
Een insolvente onderneming is niet per se een onderneming zonder toekomst. Als ondernemer ziet u kansen. Een insolvente onderneming kan weer rendabel worden gemaakt met u aan het roer. Onze advocaten staan u met betrekking tot de overname van ondernemingen uit insolventie graag bij in de onderhandelingen met een curator in faillissement of een bewindvoerder in surseance.

 

Herstructurering
Het kan gebeuren dat uw eigen onderneming in zwaar weer komt te verkeren. Een grote debiteur betaalt haar rekening niet, de vraag naar uw product valt weg of de financier twijfelt over de continuïteit van uw onderneming. Het is dan zaak om tijdig in te grijpen. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Oplossingen kunnen dan zijn:

 • het afstoten van bedrijfsonderdelen
 • het arrangeren van de verkoop van gezonde bedrijfsonderdelen voorafgaand aan faillissement – onder toezicht van de te benoemen curator – met het oog op het behoud van de waarde van die bedrijfsonderdelen (de zogeheten pre-pack)
 • het afvloeien van personeel
 • het bemiddelen bij herfinanciering
 • het opzetten van nieuwe vennootschappelijke structuren
 • het bemiddelen bij en bereiken van (buitengerechtelijke) akkoorden met de bank, de belastingdienst en andere schuldeisers
 • het bemiddelen bij de uitwinning van de gestelde zekerheidsrechten

  

Faillissementen en surseances
De advocaten in onze vakgroep worden met grote regelmaat door rechtbanken aangesteld in faillissementen en surseances van betaling. In de afgelopen jaren zijn onze insolventierechtspecialisten benoemd in diverse, veelal grotere faillissementen en surseances, zoals:

 • BV Vitesse
 • Vihamij c.s.
 • House of Shoes c.s.
 • Romijnders c.s.

De verslagen in faillissementen en surseances van rechtspersonen worden geplaatst op: http://insolventies.rechtspraak.nl.