DGA in echtscheiding

Gepubliceerd op 13-02-2014

Bij vrijwel alle echtscheidingen waarbij een DGA betrokken is, is er sprake van een rekening-courantschuld van de DGA aan zijn eigen BV. Deze rekening-courantschuld speelt een rol bij de bepaling van de behoefte, de draagkracht en het vermogen van partijen. Inzicht in de rekening-courantopnames is noodzakelijk om de mate van welstand waarin partijen hebben geleefd te kunnen beoordelen. Ook inzicht in de kasstromen is noodzakelijk ter beoordeling van de wijze waarop de rekening-courantschuld door de onderneming is gefinancierd. Het beoordelen van de mate van welstand (de behoefte) speelt een grote rol bij de vaststelling van de (kinder-) en partneralimentatie.

Ter beoordeling van de draagkracht van de DGA is het van belang te onderkennen dat opnames in het verleden van de rekening-courant zouden  kunnen aantonen dat het mogelijk is om naast het salaris en dividend, netto bedragen aan de onderneming te onttrekken. Ook hier is het verleden geen garantie voor de toekomst; het belang van een gezonde bedrijfsvoortzetting staat voorop!

Voor de vermogensverdeling is de rekening-courantpositie ook van belang; is er bij de huwelijksvoorwaarden een verrekenbeding opgenomen en behoren de niet uitgekeerde winstreserves tot het te verrekenen vermogen kan veelal worden gesteld dat de in de vennootschap opgebouwde winstreserves tenminste uitkeerbaar en daarmee verrekenbaar zijn voor het bedrag dat in de rekening-courant reeds is opgenomen als voorschot op dividend.

Uit het bovenstaande blijkt dat inzicht in de actuele financiële situatie en goed onderbouwde prognoses noodzakelijk zijn en ten aanzien van de rekening-courantschuld zal moeten worden bezien of de vennootschap over voldoende winstreserves en liquide middelen beschikt om de rekening-courantschuld geheel of gedeeltelijk af te lossen via een dividenduitkering. Een andere optie is uiteraard aflossing van de rekening-courantschuld vanuit liquide middelen in privé zo hiervoor ruimte is.

Een goede samenwerking tussen de echtscheidingsadvocaat/mediator en de accountant van het bedrijf is noodzakelijk.

Mr. D. Hofstee-Heijbroek 
Vakgroep Echtscheidingsrecht
hofstee@bierman.nl